W dniach 19-20 maja w Bibliotece Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona zbiorów bibliotecznych Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, zorganizowana przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk naukowych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Wrocławskiej, a także wielu książnic polskich m.in. Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego czy Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowały: Małgorzata Czapalska i Małgorzata Wójtowicz. 

Myślą przewodnią konferencji było wieloaspektowe ujęcie tematu ochrony zbiorów bibliotecznych z punktu widzenia podłoża historycznego, a także praktycznego. Wśród licznych, niezwykle wartościowych wystąpień, prelegenci podjęli także próbę omówienia tematyki wielorakiego kontekstu ochrony zbiorów oraz konserwacji. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na, jakże współczesne, zagadnienie digitalizacji zbiorów w perspektywie ich ochrony. Niezwykle ciekawy referat, dotyczący głównego ośrodka konserwacji i restauracji w Niemczech Zentrum für Bucherhaltung Leipzig utworzonego w Lipsku w 1998 r. na bazie warsztatu konserwatorskiego Deutsche Bücherei, wygłosił dr Zdzisław Gębołyś z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, omawiając szczegółowo organizację, metody restauracji i konserwacji dokumentów: odkwaszanie (100 tysięcy obiektów rocznie), liofilizację i nowoczesne techniki ochrony zbiorów. Dr Tomasz Stolarczyk z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego poddał analizie intrygującą kwestię ochrony zbiorów w bibliotekach bernardyńskich, jezuickich i paulińskich w XIII-XVIII w. w świetle ustawodawstwa zakonnego. Przedstawicielka wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, dr Joanna Matyasik, omawiając zagadnienie konserwacji i digitalizacji zbiorów z wykorzystaniem środków zewnętrznych, zaprosiła uczestników konferencji do obejrzenia najstarszego i największego z zachowanych w mieście księgozbiorów. 

Po wysłuchaniu wystąpień przewidzianych w planie obrad, postanowiłyśmy skorzystać z zaproszenia wystosowanego przez Panią Kierownik z działu Zbiorów Specjalnych WiMBP. Okazało się, że skromna kamienica bydgoskiej starówki kryje prawdziwy skarbiec. Tzw. Bibliotheca Bernardina, eksponowana od 1936 r. w stylizowanym pomieszczeniu, urządzonym staraniem ówczesnego dyrektora Biblioteki Miejskiej, dr Witolda Bełzy i dzięki ofiarności społeczeństwa miasta jest biblioteką poklasztorną, należącą niegdyś do bydgoskiego klasztoru bernardynów, którzy przybyli do Bydgoszczy w 1480 r. Początki księgozbioru sięgają schyłku XV w. Zabytkowy księgozbiór składa się z 1382 woluminów, zawierających 1557 dzieł zróżnicowanych treściowo. Najliczniej są reprezentowane druki z zakresu teologii i filozofii. Chlubę Książnicy stanowi 97 inkunabułów: m.in. dziewięć wydań Biblii i trzy wydania „Złotej Legendy” Jakuba de Voragine. Filozofię i nauki teologiczne reprezentują dzieła Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota. Byłyśmy niezmiernie wdzięczne za dostąpienie zaszczytu zwiedzenia tak wartościowej kolekcji bibliotecznej i zawodowo usatysfakcjonowane z niepowtarzalnej okazji wysłuchania zajmujących wystąpień konferencyjnych.

 bydgoszcz 19.05bydgoszcz 19.05 2