Miło nam poinformować, że na łamach czasopisma „Edukacja  Ustawiczna dorosłych” numer 1/2017 ukazał się artykuł o naszej Bibliotece pt: ”Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie” autorstwa Małgorzaty Czapalskiej.

Z przyjemnością informujemy, że prezentacja autorstwa Małgorzaty Czapalskiej i Małgorzaty Wójtowicz, pracownic Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego pt. „Zbiory historyczne Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” została włączona do programu konferencji naukowej „Hinc Omnia. Zbiory XIX- wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań konserwacja”. Jesteśmy tym bardziej dumni gdyż sympozjum otwiera cykl spotkań poświęconych Zbiorom historycznym, artystycznym i specjalnym w bibliotekach, oraz zostało zorganizowane w 200 rocznicę istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wzięła udział w zorganizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych w dniu 11 lipca br. międzynarodowym seminarium naukowym poświęconym globalnym przemianom na rynkach pracy: „Technologia, globalizacja i rynki pracy na świecie”. Poświęcone było ono nowatorskiej tematyce wpływu rozwoju technologii ICT, automatyzacji i offshoringu na rynki pracy w gospodarkach wschodzących i krajach średnio zamożnych. W tym kontekście eksperci uczestniczący w seminarium porównali sytuację na tamtejszych rynkach pracy z wynikami badań przeprowadzonych dla Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej, które wykazały, że zmniejszanie się zatrudnienia w zawodach rutynowych i wymagających średniego poziomu umiejętności prowadzi do polaryzacji zatrudnienia i wzrostu nierówności społecznych.

Pani Dyrektor  Justyna Garbarczyk reprezentowała Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na konferencji skierowanej do osób zainteresowanych tematyką zagrożeń psychospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem stresu.

1. Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy / J. Piątkowski
2. Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim / red. nauk. A. Korzeniowska, W. Misterek
3. Arbeit als Subjektivierendes Handeln : Handlungsfähigkeit bei Unwägbarkeiten und Ungewissheit / Hrsg. F. Bõhle ; unter Miterb. K. Baumgärtner

 W ramach między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, w dniu 22 czer­wca 2017 r. odbyła się w Warszawie między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt. Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie. Zrów­nanie fak­tów, zdarzeń, dochodów i świad­czeń.

W dniach 29 czerwca - 2 lipca Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” organizuje w Płocku bezpłatne warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących poświęcone nauce obsługi sprzętu elektronicznego. Projekt kierowany jest do osób 60+. Warsztaty organizowane są w ramach programu ASOS 2017 „NIE-WYKLUCZENI - usługi społeczne dla niewidomych seniorów” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warsztaty prowadzić będą osoby niewidome i słabowidzące biegłe w obsłudze sprzętu dedykowanego osobom niewidomym. Przewidziano grupę 22 uczestników warsztatów.

23 maja 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych".