003

W dniu 3 lipca 2018 roku przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w międzynarodowej konferencji "Delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 50 lat rozporządzenia nr 1612/68" związanej z realizacją międzynarodowego projektu Free Movement of Workers and Social Security Coordination (MoveS), z udziałem polskiego eksperta krajowego, Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej.

Kon­fer­encja podzielona została na 2 sesje: pier­wsza doty­cząca zagad­nień związanych z delegowaniem pra­cown­ików w kon­tekś­cie przepisów doty­czą­cych swo­body przemieszczania się i koor­dy­nacji, oraz druga poświę­cona 50. rocznicy roz­porządzenia  nr 1612/68 (obec­nie nowego roz­porządzenia nr 492/1011), a zwłaszcza pod­niesie­niu świadomości part­nerów społecznych, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz naukow­ców w zakre­sie zasady równego traktowania. W kon­fer­encji wzięli udział przed­stawiciele Komisji Europe­jskiej, polscy przed­staw­iciele władzy właś­ci­wej i insty­tucji właś­ci­wych oraz polscy i uni­jni eksperci, zaj­mujący się  powyższą tem­atyką.

Na konferencji Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wystawiła swoje stoisko, przy którym uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z naszymi publikacjami.

002

005

006