Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk oraz inni pracownicy Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego wzięli udział w dwóch seminariach międzynarodowych zorganizowanych w dniach 23-24 października przez Instytut Badań Strukturalnych.

Podczas pierwszej sesji dedykowanej tematyce nierówności ekonomicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, omówiono kwestię nierównych płac, dochodów i majątków obywateli naszego kraju w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE. Przedstawiona została także prezentacja dotycząca luki płac między kobietami i mężczyznami w Europie na tle problemu, jakim jest nieprzestrzeganie płacy minimalnej. Pierwsze seminarium zakończyła debata, podczas której próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy polityka społeczna może skutecznie zmniejszyć nierówności płacowe lub dochodowe.

Druga sesja poświęcona była wpływowi Programu 500+ na aktywność zawodową matek. Przedstawiono wyniki badań dotyczących związku miedzy świadczeniami społecznymi oraz Programem 500+ a podażą pracy kobiet w Polsce. Przedstawiono także prezentację na temat roli kosztów opieki nad dziećmi przy podejmowaniu decyzji o aktywności zawodowej matek. Drugie seminarium także zakończyła debata, tym razem poświęcona poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie : czy, jak i dlaczego należy zwiększać aktywność zawodową kobiet.