W ramach między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, w dniu 22 czer­wca 2017 r. odbyła się w Warszawie między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt. Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie. Zrów­nanie fak­tów, zdarzeń, dochodów i świad­czeń.

W kon­fer­encji wzięli udział przed­staw­iciele Komisji Europe­jskiej, przed­staw­iciele administracji publicznej, środowiska naukowego, środowiska prawniczego, organizacji pracodawców oraz  związków zawodowych.

Pracownicy Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego GBPiZS przygotowali stoisko z publikacjami własnymi Biblioteki. Każdy z zaproszonych Gości otrzymał opracowane przez pracownika Ośrodka Informacji Naukowej zestawienie zawierające wybór literatury tematycznie związanej z problematyką spotkania.

                                    DSC02621 DSC02624

                                    DSC02638 DSC02643