1. Barometr  zawodów  2018  :  raport  podsumowujący  badanie  w  województwie  podlaskim  / red. Antonina Michalska [i in.]. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2017. - 47 k.

2456/A

2. Die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Arbeitsrecht / Christoph Fröb. - Wiesbaden : Springer Science+Business Media, 2018. - 346 stron. - (Juridicum, Schriften zum Arbeitsrecht).

54607

3. Contracting    international    employee    participation    :    global    framework    agreements    / Felix Hadwiger. - Cham : Springer International Publishing, 2018. - XXII, 233 s. - (International Law and Economics).

54606

4. Człowiek, społeczeństwo, gospodarka = Челобек, общество, економика = Man, society, economy. T. 4, Intelektualizacja i humanizacja pracy = Интeлektyaлизaция и гуманизация труда= Intellectualisation and humanisation of work / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz [i in.]. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2017. - 170 s.

54582

5. Człowiek, społeczeństwo, gospodarka = Челобек, общество, економика = Man, society, economy. T. 5 Problemy zatrudnienia w organizacjach = Проблемы занятости в организациях = Problems of employment in organisations / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz [i in.]. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2017. - 148, [2] s.

54583

6. Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa / Anna Kwiecień. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 240 s.

54604

7. The eclipse of the utopias of labor / Anson Rabinbach. - New York : Fordham University Press, 2018. - XII, 230 s. - (Forms of Living).

54609

8. Finansowanie polityki społecznej / Julian Auleytner. - Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2017. - 164, [1] s.

2458/A

9. Integracja systemów zarządzania : trendy, zastosowania, kierunki doskonalenia / Piotr Kafel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 305 s. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 253).

54587

10. Karta  Nauczyciela  :  komentarz  /  Krzysztof  Lisowski,  Krzysztof  Stradomski.  -  Stan  prawny: marzec 2018. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXXIII, [1], 599 s. - (Ustawy w Praktyce).

54591

11. Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach / Beata Buchelt-Nawara. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 388 s. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 254).

54586

12. Labour  market  policies  in  the  era  of  pervasive  austerity  :  a  European  perspective  /  edited by Sotiria Theodoropoulou. - Bristol : Policy Press, 2018. - XIX, 378 s.

54608

13. Losy absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego : raport z badań ilościowych / [Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy, 2017. - 60 s.

2460/A

14. Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce / pod red. Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Doroty Żuchowskiej-Skiby. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 365 s.

54592

15. Obywatel na zielonej wyspie : polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego  kryzysu  ekonomicznego  /  Maria  Theiss,  Anna  Kurowska,  Janina  Petelczyc,  Barbara Lewenstein. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. - 236 s.

54593

16. Od  kwestii  robotniczej  do  nowoczesnej  kwestii  socjalnej  :  studia  z  polskiej  polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 5 / pod redakcją naukową Pawła Graty. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 224 s.

52251

17. Płace w praktyce / Elżbieta Młynarska-Wełpa. - Wydanie 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2018. - 331 s.

54595

18. Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych   w   województwie   podlaskim   /   zespół   autorski   Katarzyna   Dębkowska,   [i   in.] ; red. Urszula Widelska. - Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy, 2017. - 289 s.

54579

19. Praca  cudzoziemców  z  Ukrainy  i  innych  państw  wschodnich  :  zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne / Lidia Agnieszka Rubińska. - Gdańsk : ODDK, 2018. - 115 s.

54596

20. Praktyki HRM : najlepsze studia przypadku z polskiego rynku / [red. Ewa Walenda. - Warszawa : INFOR PL SA, 2016. - 256 s. - (Personel & Zarządzanie).

54597

21. Praktyki HRM : najlepsze studia przypadku z polskiego rynku. 2 / [red. Ewa Walenda]. - Warszawa : INFOR PL SA, 2018. - 272 s. - (Personel & Zarządzanie).

54597

22. Prawa społeczne pracowników a prawa pracodawców-przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej / Joanna Ryszka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - LXIX, [1], 387 s. - (Monografie Prawnicze).

54599

23. Prawo  pracy  w  podmiotach  leczniczych  :  pytania  i  odpowiedzi  /  Monika  Kwiatkowska.  - Stan prawny na 5 marca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 293, [2] s.

54585

24. Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego  /  Ewa Glińska [i in.]. - Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2017. - 326 s.

54580

25. Selected contemporary challenges of ageing policy / editors Łukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Katedra Pedagogiki i Andragogiki, 2017. - 261 s. - (Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology ; t. 7).

54575

26. Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej / Agnieszka Górnicz-Mulcahy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XL, 353 s. - (Monografie Prawnicze).

54600

27. Stulecie polskiej polityki społecznej : 1918-2018 / red. Elżbieta Bojanowska [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : 2018, - 697, [3] s.

54584 Czyt.

28. Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim / red. Ewa Rollnik-Sadowska. - Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2017. - 242 s.

54578

29. Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2016 roku. - Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2017. - 271 s.

54581

30. Teoretyczne podstawy organizacji i kierownictwa / Zygmunt Rytel. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 164 s.

54577

31. Uczenie się pracowników a kontekst mono- i wielokulturowy organizacji : perspektywa pozytywna w zarządzaniu / Małgorzata Rozkwitalska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 212 s.

54601

32. Wdrożenie   modelu   FINECVET   w   edukacji   formalnej   i   pozaformalnej   =   Implementation of the FINECVET model to the formal and nonformal education  /  [red.  Michał Butkiewicz, Krzysztof Symela. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2016. - 196 s. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 276).

54588

33. Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 : (źródła regionalizmu) / Barbara Danowska-Prokop, Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 122, [1] s. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

54576

34. Wynagrodzenie   za   pracę   i   inne   świadczenia   płacowe   ze   stosunku   pracy.   Cz.   1  /  Barbara  Tomaszewska.  -  Stan  prawny  na  31  marca  2018  r.  -  Warszawa  :  Wolters  Kluwer,  2018.  -  782  s.  -  (Poradniki  Kadrowe).

54605

35. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika / Leszek Mitrus. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XLVI, 355 s. - (Monografie Prawnicze).

54602

36. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, państw UE : (z suplementem elektronicznym) / red. Przemysław Ciszek. - Gdańsk : ODDK, 2018. - 192 s.

54603