1. Akademia wieku średniego : opis i podstawowe założenia akademickiego modelu kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ / [zesp. aut. Agnieszka Biernacka i in.]. - Słupsk : Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 2015. - 104 s.

   S. 4465

2. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016 / [Krzysztof Borkowicz i in.]. - Poznań : Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 2016. - 154 s.

   S. 4475

3. Badanie potencjału zielonych miejsc pracy na Mazowszu / [Agnieszka Morysińska, Marcin Fronia, Edyta Makowska-Belta]. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2015. - 156 s.

   S. 4474

4. Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej : wprowadzenie do dyskusji / Paweł Grzywna. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - 120 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3598).

    54286

5. Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym - zarys monograficzny wzbogacony ilustracją własnych badań empirycznych / Czesław Plewka. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016. - 372 s. - (Monografie / Politechnika Koszalińska ; nr 314).

    S. 4473

6. Człowiek wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Stanisław Ciupka, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Aleksander Sapiński. - Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2015. - 173 s.

    S. 4472

7. Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie : wybrane zagadnienia / Anna Gembalska-Kwiecień. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017. - 142 s.

    54287

8. Ekonomia społeczna w regionie łódzkim : raport końcowy / [zesp. bad. Piotr Stronkowski, Michalina Kublicka, Aleksandra Łukasiewicz]. - Szczecin : Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 2015. - 156 s.

    S. 4471

9. Ekspertyza mobilności polskich naukowców / pod red. Janusza M. Bujnickiego, Beaty Hasiów-Jaroszewskiej i Michała Wierzchonia. - Warszawa : Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, 2015. - 128 s.

    S. 4469

10. Etyczne i społeczne wymiary pracy / red. nauk. Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. - 183 s.

      54288

11. Fundusz świadczeń socjalnych : kadry - podatki - księgowość / pod red. Macieja Nałęcza. - 3. wyd. ; stan prawny: lipiec 2017. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XX, 363 s. - (Kadry).

      54289

12. Global perspective in labour market / Anna Barwińska-Małajowicz [i in.]. - Rzeszów : Wydawnictwo AMELIA, 2017. - 143 s.

      54281

13. Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail : rendus lors de la 124e session (avril-mai 2017). - Genève : Bureau international du Travail, 2017. - wiele liczb.

      54285

14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz : przepisy wprowadzające KRO / red. Konrad Osajda i in. - Stan prawny : lipiec 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXXV, 1847 s. - (Komentarze Prawa Prywatnego ; t. 5).

      54290 Czyt.

15. Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : Inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości / red. nauk. Anna Musiała. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. - 171 s. - (Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 200).

     54291

16. Niedoskonałości współczesnego rynku pracy : niedoskonałości - możliwości - prawidłowości / Anna Barwińska-Małajowicz, Bogusław Ślusarczyk, Tomasz Czop. - Rzeszów : Wydawnictwo AMELIA, 2016. - 200 s.

      54280

17. Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim / [aut.] Jakub Grabowski, Artur Janiszewski, Ewelina Baryła-Zapała. - Poznań : Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 2015. - 161 s.

      S. 4466

18. Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / pod red. Jarosława Górniaka. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - 105 s.

      S. 4464

19. Popyt na pracę w obszarze srebrnej gospodarki : analiza dla województwa łódzkiego : raport końcowy / [aut.] Marzena Sochańska-Kawiecka, Zuzanna Kołakowska-Seroczyńska, Piotr Ziewiec. - Łódź : Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 2016. - 74 s.

      S. 4463

20. Popyt na pracę w obszarze zielonej gospodarki : analiza dla województwa łódzkiego : raport końcowy. - Łódź : Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 2016. - 102 s.

      S. 4462

21. Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego / Felicjan Bylok, Urszula Swadźba, Danuta Walczak-Duraj. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2016. - 273 s.

      54292

22. Przegląd konkursów i przetargów przewidzianych w programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych w roku 2017 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 61 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

      2444/A
      2445/A

23. Rekomendacje zmian systemowych w opiece nad osobami starszymi w Polsce / pod red. prof. Andrzeja M. Fala. - Warszawa : Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, 2016. - 71 s.

      S. 4461

24. Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / red. nauk. Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2016. - 180, [1] s.

      54293

25. Rynek pracy młodzieży w regionie podkarpackim : możliwości i bariery / Anna Barwińska-Małajowicz, Tomasz Czop, Bogusław Ślusarczyk. - Rzeszów : Wydawnictwo AMELIA, 2016. - 125 s.

      54279

26. Solidarność w działaniu : prawa pracownicze, udział w dialogu społecznym oraz uzwiązkowienie Polaków w Wielkiej Brytanii / pod red. Dominiki Potkańskiej i Dominika Owczarka. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015. - 83 s.

      S. 4460

27. Status prawny i społeczny pracownika socjalnego / Jakub Niedbalski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 110 s. - (Akademia Samorządowa).

      54294

28. Świadczenie wychowawcze / Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak, Marek Rączka. - 2. wyd. ; stan prawny: sierpień 2017. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIX, 291 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

      54295

29. To nie jest kraj dla pracowników / Rafał Woś. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. - 396 s.

      54296

30. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Barbara Królak, Marek Rączka. - Stan prawny: sierpień 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXXIX, 920 s. + dysk optyczny CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

      54297

31. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Stan prawny na dzień 1 września 2017 r. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 59 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

      2442/A
      2443/A