1. Empatia pracowników medycznych / Ewa Wilczek-Rużyczka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 143 s.

    54088

2. Kodeks pracy : komentarz / red. Arkadiusz Sobczyk ; aut.: Dominika Dörre-Kolasa [i in.]. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXVII, 998 s. - (Komentarze Kompaktowe).

    54086

3. Komunikacja  społeczna  w  zarządzaniu  humanistycznym   /   pod  red.  Moniki  Kostery, Bogusława Nierenberga. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 239 s.

    54102

4. Koordynacja a Dyrektywa : podobieństwa i różnice w korzystaniu z opieki zdrowotnej w aspekcie transgranicznym  /  [Kinga  Beda  i  in.]  ;  Narodowy  Fundusz  Zdrowia.  -  Stan  prawny  na  dzień 30 czerwca 2015 r. - Warszawa : Narodowy Fundusz Zdrowia, 2015. - 119 s.

    2430/A

5. Kształtowanie    kompetencji    komunikacyjnych   i   przystosowanie    ciągów    komunikacyjnych i   stanowisk    pracy    dla    osób   niepełnosprawnych    ze    szczególnym    uwzględnieniem    osób z niepełnosprawnością intelektualną / Jan Sikora. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. - 122 s.

    54096

6. Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi : komentarz / Rafał Adamus, Maciej Gazda. - Stan prawny: 1.I.2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXXVI, 273 s. - (Krótkie Komentarze Becka).

    54100

7. Labour   regulation   and   development  :  socio-legal   perspectives  /  ed.  by   Shelley   Marshall, Colin Fenwick. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing ; Geneva : International Labour Office, 2016. - XVI, 332 s.

    54083

8. Lifetime disadvantage, discrimination and the gendered workforce / Susan Bisom-Rapp, Malcolm Sargeant. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XII, 242 s.

    54084

9. Obywatel   spotyka   państwo   :   o   urzędach   pracy   jako   biurokracji   pierwszego   kontaktu / Karolina Sztandar-Sztanderska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 291 s.

    54101

10. Państwo zakładów pracy / Arkadiusz Sobczyk. - Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 362 s.

      54093

11. Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym / red. Joanna Szczepaniak-Siennik, Adam Kubów. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016. - 133 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 456).

     54104

12. Poradnik metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi  intelektualnie  /  pod   red.   Jolanty   Izabeli   Wiśniewskiej i Patrycji Jurkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. - 260 s.

      54095

13. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce / red. Aneta Gacka-Asiewicz. - 4. wyd., stan prawny: czerwiec 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - 234 s.

      54105

14. Przewodnik po leczeniu planowanym za granicą / [Magdalena Karwowska i in.] ; Narodowy Fundusz Zdrowia. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2015 r. - Warszawa : Narodowy Fundusz Zdrowia, 2015. - 98 s.

      2429/A

15. Raport    o    pracy     :     Pracodawcy    Rzeczypospolitej    Polskiej     :     Warszawa,    2016    / [red. Monika Gładoch] ; Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016. - 103 s.

      2435/A

16. Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 : wersja skrócona / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa, 2016. - 39 s.

      2434/A

17. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia / Anna Piszczek, Krzysztof Stefański. - Stan prawny na 6 lutego 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 262 s. - (Biblioteka Prawa Pracy).

      54099

18. Słownik historii doktryn politycznych. T. 6 z suplementem, T-Ż / red. nauk. Krystyna Chojnicka, Michał Jaskólski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - 993 s.

      43392 Czyt.

19. Sprawozdanie    z    działalności    Instytutu    Pracy    i    Spraw    Socjalnych    w   roku   2015  / Krzysztof Podwójcic. - Warszawa : IPiSS, 2016. - 83 k.

      S. 4451

20. System prawa pracy. T. 1, Część ogólna / red. nauk. Krzysztof W. Baran [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 1762 s.

      52515 Czyt.

21. System   prawa   pracy.   T.   4,   Indywidualne   prawo   pracy,   pozaumowne   stosunki   pracy   / red. naczelny Krzysztof W. Baran ; red, nauk. Zbigniew Góral. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 878 s.

      52515 Czyt.

22. Systemy złożone w zarządzaniu / Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - 352 s. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

      54098

23. Szkolenia, staże i inne formy wspierania podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych : dane statystyczne 2011-2015 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2016. - 40 s.

      2432/A
      2433/A

24. Świadectwo   pracy   /   Maciej   Nałęcz.   -   Stan   prawny   luty   2017.   -   Warszawa   : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XVI, 177 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

      54085

25. Ustawa "Za życiem" oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017 / Anna Brzezińska. - Stan prawny: luty 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIX, 205 s. + CD-ROM (dysk optyczny). - (Sektor Publiczny w Praktyce).

      53091

26. Wojewódzkie    Rady    Dialogu    Społecznego     :     od    momentu    powołania    w    2015    r. do 31 grudnia 2016 r.  /  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa, 2017. - 197 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

      54089
      54090

27. Wokół   pracy   zawodowej   osób   niepełnosprawnych   /   pod   red.  nauk.  Patrycji   Jurkiewicz i Jolanty Izabeli Wiśniewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. - 277 s.

      54097

28. Zabezpieczenie społeczne w Polsce / [oprac. meryt. Anna Pątek] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2016. - 132 s.

      2431/A

29. Zarządzanie talentami w kontekście efektywności organizacji na przykładzie zakładów ubezpieczeń na życie / Andrzej Janowski. - Warszawa : Difin, 2017. - 225 s.

      54103