EUR-Lex to baza umożliwiająca dostęp do prawa Unii Europejskiej w językach krajów członkowskich. Zawiera teksty obowiązujących traktatów, dyrektyw, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz dokumenty z serii L i C do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Official Journal of the European Communities) oraz projekty aktów prawnych.