24-31 grudnia 2018

1. Aktywizacja zawodowa młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy : zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu / M. Miłoń, K. Kostępski // Kontrola Państwowa. - 2018, R. 63, nr 5, s. 57-69.

2. Analiza trendów zmian w realizacji polskiej polityki społecznej z wykorzystaniem metody foresight / D. Moroń [i in.] // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 8, s. 2-9.

3. Chloroeten : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / D. Pakulska, S. Czerczak // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2018, R. 34, nr 3, s. 19-76.

4. Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce latach 2006-2015 / D. Choroś-Mrozowska, D. Clowes // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2018, nr 1(973), s. 27-45.

5. Fenoloftaleina - frakcja wdychalna : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / M. Bonczarowska, K. Mikołajewska, S. Brzeźnicki // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2018, R. 34, nr 3, s. 119-129.

6. Hierarchia między układem zbiorowym pracy a innym porozumieniem zbiorowym - najnowsze orzecznictwo : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 11, s. 45-47.

7. Innowacja w zastanym lokalnym (nie)porządku polityki społecznej : doświadczenia z prac nad uniwersalnym modelem przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa / A. Karwacki, J. Lajstet // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 8, s. 24-35.

8. Konwergencja dochodów gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej / J. Muszyńska, J. Oczki, E. Wędrowska // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 11, s. 21-40.

9. Koszty pracy i ich uwarunkowania w Polsce i Unii Europejskiej - perspektywa porównawcza / W. Jarmołowicz, Ł. Ziębakowski // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2018, T. 107, s. 281-303.

10. Metody detekcji wirusów w różnych środowiskach pracy / A. Stobnicka-Kupiec, R. Górny // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2018, R. 34, nr 3, s. 5-18.

11. Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego / M. Łaga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 11, s. 33-38.

12. Ocena jakości życia w gminach regionu świętokrzyskiego / D. Miłek // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2018, T. 107, s. 305-320.

13. Otoczenie makroekonomiczne w Polsce / M. Banaś, A. Marszałek // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 9, s. 3-5.

14. Polska liderem spadku ubóstwa // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 9, s. 6.

15. Potrzebna zmiana w szkoleniu pracowników // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 9, s. 15-18.

16. Pracownicze plany kapitałowe - nowa forma zabezpieczenia społecznego? Wybrane kontrowersje na tle ustawy o PPK / M. J. Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 11, s. 2-9.

17. Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna / K. Cymbranowicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 11, s. 23-27.

18. Przyciąganie czy wypychanie? O motywach zakładania działalności gospodarczej przez kobiety / J. Mirosław // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 8, s. 18-23.

19. Rola pielęgniarki służby medycyny pracy / B. Jędrzejkiewicz, B. Ślusarska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 11, s. 15-19.

20. Specyfika zatrudnienia artystów na podstawie umowy o pracę / M. Gładoch // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 11, s. 28-32.

21. [Sto] 100 lat rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych / U. Moszczyńska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 11, s. 15-21.

22. [Sto] 100 lat w obronie praw pracowniczych / B. Surdykowska // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 9, s. 12-14.

23. 2-Toliloamina : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / A. Pałaszewska-Tkacz, A. Świdnicka-Gajewska, S. Czerczak // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2018, R. 34, nr 3, s. 77-117.

24. Underemployment - wyzwanie rynku pracy / K. Drela // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2018, T. 107, s. 221-238.

25. Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości / Ł. Strączkowski, M. Boruta // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2018, nr 3(975), s. 69-81.

26. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na poziom zatrudnienia w Polsce / M. Wysocka // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2018, T. 107, s. 373-388.

27. Wszechobecny azbest - jak go bezpiecznie usuwać // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 11, s. 6-7.

28. Zaangażowanie w pracę w perspektywie psychologii pozytywnej / M. Makowski // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 12(972), s. 85-98.

29. Zakres elastyczności stron stosunku pracy w kształtowaniu elementów treści umowy o pracę / A. Piszczek // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2018, T. 107, s. 107-125.

30. Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jako warunek przyznania prawa do wcześniejszej emerytury / J. May // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 11, s. 38-43.

31. Zawieszenie stosowania przepisów dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 11, s. 43-45.

32. Zmiany poziomu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w polskich województwach w okresie 2005-2015 : analiza taksonomiczna / W. Bąba // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 8, s. 10-18.

33. Znaczenie poczucia wpływu na organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników / M. Adamska-Chudzińska, J. Pawlak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 12(972), s. 69-83.

34. Zróżnicowanie minimum egzystencji oraz minimum socjalnego w układzie przestrzennym w 2017 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 8, s. 36-40.