26 listopada - 2 grudnia 2018

1. Delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 50 lat rozporządzenia nr 1612/68 / A. Smoder // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 5-6, s. 38-40.

2. Delegowanie pracowników w prawie Unii Europejskiej : proponowane zmiany, ocena i zagrożenia w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / G. Uścińska // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 7, s. 1-8.

3. Dwuinstancyjne postępowanie sądowe z odwołania funkcjonariusza Służby Więziennej od ukarania dyscyplinarnego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 36-37.

4. Elektroniczne zwolnienia lekarskie obowiązkowe już od soboty [1 grudnia 2018] / J. Śliwińska // Gazeta Prawna. - 2018, nr 232 : 29.11, s. D1.

5. Ergonomia pracy a schorzenia narządu ruchu wśród lekarzy stomatologów / N. Kuciel [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 9, s. 22-26.

6. Jak obliczyć okres zasiłkowy w razie nawrotu choroby / I. Nowacka // Gazeta Prawna. - 2018, nr 232 : 29.11, s. D3.

7. Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 55-56.

8. Lęk i stres - jak radzą sobie z nimi policjanci? : wyniki badań własnych / Z. Kardasz, J. Lorens // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 9, s. 18-21.

9. Minimum egzystencji oraz minimum socjalne w 2017 r. : dane średnioroczne / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 5-6, s. 32-35.

10. Młodzi dorośli jako postulowani adresaci polityki społecznej : zarys problemu / A. Dziedziczak-Foltyn, M. Gońda // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 7, s. 38-43.

11. Nie każdy zatrudniony może prowadzić rozmowy, by podpisać porozumienie / M. Rotkiewicz // Gazeta Prawna. - 2018, nr 232 : 29.11, s. C7.

12. Nie ustają problemy z liczeniem terminów w pracowniczych planach kapitałowych / A. Prusik // Gazeta Prawna. - 2018, nr 232 : 29.11, s. C2-C3.

13. Nowa pracownicza forma oszczędzania na emeryturę już pewna / Ł. Kuczkowski, P. Zawadzka-Filipczyk // Gazeta Prawna. - 2018, nr 232 : 29.11, s. C6.

14. Ochrona danych osobowych: dekalog pracodawcy / J. Obniska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 278 : 29.11, s. D2.

15. Odmowa  przyznania  emerytury : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 52-54.

16. Owdowienie i osierocenie w III RP : perspektywa polityki społecznej / P. Szukalski // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 7, s. 9-15.

17. PIP nadmiernie ograniczyła czas zatrudnienia tymczasowego / P. Ciszek // Gazeta Prawna. - 2018, nr 232 : 29.11, s. C2-C3.

18. Praca w szczególnych warunkach : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 47-49.

19. Pracownicze Plany Kapitałowe. O tym muszą wiedzieć wszyscy / J. Śliwińska, K. Topolska, P. Ziarko // Gazeta Prawna. - 2018, nr 233 : 30.11-2.12, Tygodnik Gazeta Prawna nr 44, s. C1-C19.

20. Pracownicze prawo do wizerunku jako przedmiot ochrony prawnej / J. Tlatlik // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 17-23.

21. Preferencje strażaków w odniesieniu do odzieży spodniej i bielizny - wyniki badań ankietowych / G. Bartkowiak, P. Miśkiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 9, s. 14-17.

22. Problemy z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 24-29.

23. Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody na osobie : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 32-35.

24. Przekształcenia struktur wieku ludności gmin województwa opolskiego wyznacznikiem dla lokalnych polityk społecznych / A. Zagórowska, M. Rostropowicz-Miśko // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 7, s. 15-24.

25. Święto 12 listopada to wyższy ekwiwalent i nowy współczynnik urlopowy / Ł. Prasołek, I. Nowacka // Gazeta Prawna. - 2018, nr 232 : 29.11, s. C4-C5.

26. Umowy cywilnoprawne pod lupą PIP / (mkm) // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 9, s. 28.

27. Uposażenie rodzinne dla członka rodziny zmarłego sędziego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 38-41.

28. Uprawnienie do przeliczenia emerytury : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 42-43.

29. Ustalenie wysokości emerytury wypłacanej na podstawie przepisów prawa polskiego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 44-46.

30. Współpraca krajowa i zagraniczna jako niezbędny komponent współczesnych badań naukowych na przykładzie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego / I. Florczak, M. Otto // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 10, s. 7-11.

31. Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu europejskich krajach w perspektywie indywidualnego sprawstwa / W. Kozek, J. Kubis, M. Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. - 279 s. - Rec.: M. Zachorska // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 5-6, s. 36-37.

32. Uwaga na outsourcing / Ł. Guza // Gazeta Prawna. - 2018, nr 232 : 29.11, s. B1.