15 - 21 października 2018

1.  Czas pracy nauczycieli : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 9, s. 42-44.

2.  Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 39-41.

3.  Emerytura pomostowa : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 53-56.

4.  Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców / P. Zaszczudłowicz // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 20-24.

5.  Gemba walking jako zadanie pracownika służby bhp / K. Gulanowska // Atest. - 2018, nr 8, s. 40-41.

6.  Kształcenie unitarne i specjalizacja inspektorów pracy / D. Smoliński // Inspektor Pracy. - 2018, nr 8, s. 20-25.

7.  Murarz-tynkarz / L. Zieliński. - Cz. 1-5 // Atest. - 2018, nr 2, s. 13-16 ; nr 3, s. 18-20 ; nr 4, s. 26-29 ; nr 6, s. 7-9 ; nr 8, s. 4-8.

8.  Narażenie na czynniki rakotwórcze i mutogenne // Atest. - 2018, nr 8, s. 13.

9.  Niepokojące praktyki w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne / S. Zapała // Inspektor Pracy. - 2018, nr 8, s. 6-9.

10. O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r. / K. W. Baran // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 9, s. 2-4.

11. Obniżenie składek ubezpieczeniowych dla niektórych przedsiębiorców od 2019 r - krytyka założeń ustawy / T. Lasocki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 9, s. 17-28.

12. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie godności pracownika / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 25-28.

13. Pojęcie przedsiębiorstwa sprawującego kontrolę nad pracodawcą - zwolnienia grupowe : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 9, s. 40-41.

14. Potrącenia z wynagrodzeń i innych świadczeń / P. Nowak // Inspektor Pracy. - 2018, nr 8, s. 12-14.

15. Pozorność umowy o pracę / N. Grunwald // Inspektor Pracy. - 2018, nr 8, s. 10-11.

16. Pracodawca jest zobowiązany, chyba że nie może / G. Orłowski // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 8.

Obowiązek uwzględnienie wniosku pracownika w przedmiocie organizacji czasu pracy.

17. Prawne kontrowersje związane z ustaleniem płatnika składek na podstawie art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych / K. Ślebzak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 9, s. 5-16.

18. Prawo do nabycia nieodpłatnie akcji przez byłego pracownika : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 36-38.

19. Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych / M. Anacka, A. Janicka // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 8, s. 5-27.

20. Regionalny wzrost gospodarczy a kapitał ludzki / G. Trzpiot // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 8, s. 65-78.

21. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem unijnym w świetle judykatury organów wymiaru sprawiedliwości / A. Giedrewicz-Niewińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 9-14.

22. Różnica między wypadkiem przy pracy a w czasie podróży służbowej / A. Lejko // Atest. - 2018, nr 7, s. 55-56.

23. Sprawdzanie kandydatów do pracy pod kątem zawartości ich profili na portalach społecznościowych - analiza w świetle RODO i Kodeksu pracy / P. Nowak // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 15-19.

24. Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego przywrócenie pracownika do pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 31-35.

25. Stres może być zewnętrzną przyczyną wypadku / A. Lejko // Atest. - 2018, nr 8, s. 55-56.

26. Substancje niebezpieczne pod kontrolą // Atest. - 2018, nr 8, s. 44.

27. Umowa o dzieło na usługi księgowe : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 48-50.

28. Upadek z wysokości / A. Nowak // Atest. - 2018, nr 8, s. 36-38.

29. Wolne niedziele w handlu - podstawowe zagadnienia / K. Jaśkowski, E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 9, s. 29-34.

30. Wysokość delegacji należnej pracownikowi : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 8, s. 42-47.

31. Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy formacji umundurowanych i specjalnych w świetle tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. : wybrane zagadnienia / M. Czechowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 9, s. 35-39.