5-11 lutego 2018

1. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jako podstawa modernizacji statystyki pracy / J. Witkowski // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 12, s. 7-12.

Seminarium Naukowe "Wykorzystanie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności dla celów polityki spójności. 25 lat BAEL".

2. Coraz więcej pracy czeka na cudzoziemców nad Wisłą / J. Kowalski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 27: 07.02, s. A5.

3. Development and improvement of the quality of training and professional competence of employees in waste management area - transfer of European good practices / M. Szpilska, T. Kupidura, P. Hallberg // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 33-41.

Rozwój i podnoszenie jakości szkoleń i kompetencji zawodowych pracowników w obszarze gospodarki odpadami - transfer dobrych europejskich praktyk.

4. Dla kogo emerytura pomostowa / M. Szlacheta // Rzeczpospolita. - 2018, nr 32 : 08.02, s. D6.

5. [Dwadzieścia pięć] 25 lat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce - kamienie milowe i perspektywy rozwoju / A. Zgierska // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 12, s. 23-49.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) - rozwój i zmiany w metodyce.

6. Inteligencja emocjonalna młodych pedagogów specjalnych / A. Czyż // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 63-70.

7. Inteligencja emocjonalna, orientacja pozytywna i autentyczne przywództwo wśród polskich menedżerów : doniesienie z badań / M. Paliga, A. Pollak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 123-139.

8. Jak delegować do pracy na Węgry / K. Gospodarowicz, R. Zuberecz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 32: 08.02, s. D5.

9. Kompetencje społeczne dyrektora szkoły na przykładzie wybranych radomskich placówek oświatowych / B. Nawrot, R. Lis // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 71-83.

10. Konsultacje w zakresie bhp także dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych / S. Kryczka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 28: 08.02, s. C4.

11. Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wdrożenia zarządzania przez wartości / M. Bartczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 27-37.

12. Kreatywność i odporność studentów jako czynniki gotowości do uczenia się i radzenia sobie z trudnościami / I. Pufal-Struzik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 138-148.

Rezultat badania przeprowadzonego wśród studentów, dotyczący wiedzy, kreatywności i odporności psychicznej, które są cenione przez współczesny rynek pracy.

13. Kształcenie permanentne nauczycieli w czasie ich aktywności zawodowej / M. Magda-Adamowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 42-51.

14. Kultura organizacyjna narzędziem kreacji przyjaznego środowiska pracy / A. Wziątek-Staśko // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 9-25.

15. O potrzebie urealnienia edukacji wyższej - czyli kształcenie akademickie z perspektywy studentów / D. Kukla, M. Nowacka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 94-103.

Opinie studentów na temat kształcenia na poziomie wyższym, przygotowania do wkroczenia na rynek pracy oraz pełnienia obowiązków zawodowych.

16. Odległość geograficzna jako determinanta migracji - na przykładzie województwa śląskiego / E. Sojka // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 12, s. 64-79.

17. Osobowościowe wyznaczniki pracy, wpływające na sukces przedsiębiorców społecznych / M. Wronka-Pośpiech, A. Frączkiewicz-Wronka, M. Dobrowolska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 105-122.

18. Percepcja roli specjalistów HR oraz stanowiska organizacji wobec mobbingu w miejscu pracy / K. Durniat // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 75-87.

 Wyniki badań zrealizowanych w 2014 roku we Wrocławiu, w ramach projektu międzynarodowego.

19. Poczucie misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami a zadowolenie z pracy w grupie ratowników górniczych  /  M. Stasiła-Sieradzka, E. Turska  //  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.  - 2017, nr 5, s. 169-181.

20. Polak niechętny do pracy w innym regionie kraju / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 30 : 06.02,  s. A24.

21. Pracodawca nie może zwlekać z wypłatą trzynastki / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 30 : 06.02, s. I6-I7.

22. Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL : kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP / M. Stasiła-Sieradzka, M. Znajmiecka-Sikora // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 39-53.

23. Prakseologiczny model kształcenia w technicznych szkołach wyższych / J. Szybka, R. Pilch, M. Smolnik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 116-128.

Zasób wiedzy, umiejętności, kreatywności i kompetencji uzyskanych w procesie kształcenia oraz potrzebnych w działalności zawodowej absolwentów wyższej szkoły technicznej.

24. Preferencje dokształcania i doskonalenia studentów studiów niestacjonarnych w świetle badań / I. Kust // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 149-160.

25. Przyszłym menedżerom potrzeba terapii : doświadczenia rodzinne a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcjonowania psychicznego u przyszłych przedsiębiorców / M. Dobrowolska [i in.] // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 183-195.

Wyniki badań dotyczących funkcjonowania psychospołecznego młodych osób deklarujących założenie własnej działalności gospodarczej po zakończeniu studiów.

26. Skills development and employability in Europe : the new skills agenda's document expertise / K. Przyszczypkowski [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 17-24.

Doskonalenie umiejętności i zatrudnialność w Europie : nowe umiejętności dla Europy - badanie dokumentów.

27. Specyfika współczesnego kształcenia ustawicznego / J. Czechowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 25-32.

28. Studia a sytuacja zawodowa studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w świetle badań / J. Michalak-Dawidziuk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 2, s. 129-137.

29. Technologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (eHRM) w małych i średnich firmach - walidacja modelu uogólnionej teorii akceptacji i korzystania z technologii (UTAUT) / P. Rudnicka, M. Chrupała-Pniak, A. Pollak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 89-104.

30. Wdzięczność i lojalność wobec organizacji jako istotne elementy wymiany pracownik - organizacja / M. Wnuk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 55-73.

31. Wpływ starzejącego się społeczeństwa na długookresowy wzrost gospodarczy Polski do roku 2050 / W. Florczak // Gospodarka Narodowa. - 2017, R. 28, nr 5, s. 73-104.

32. Zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia - raport z badań empirycznych / M. Dobrowolska, M. Ślazyk-Sobol  //  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2017, nr 5, s. 141-168.