22-28 stycznia 2018

1. Bhp przy budowlanych robotach ziemnych / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 18-22.

Warunki pracy w przemyśle spożywczym.

2. Bhp i produkcja żywności / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 32-34.

Warunki pracy w przemyśle spożywczym.

3. Budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, czyli praca nad zmianą nawyków utrwalanych latami / K. Lewandowski, A. Mierzwiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 13-17.

4. Dodatkowe odszkodowanie dla pracownika za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 639-642.

5. Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć w dostępie do zatrudnienia - wymóg minimalnego wzrostu / K. Kamiński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 12, s. 34-35.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

6. Kilka uwag na temat układów ratalnych zawieranych z ZUS / P. Dobrowolski // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 633-638.

Układy zawierane przez dłużników ZUS.

7. Limitowane dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez pracownika lub ubezpieczonego przedstawicielowi związku zawodowego (art. 465 § 1 k.p.c.) - najnowsze orzecznictwo / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 12, s. 36-38.

8. Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. / A. Różańska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 27-28.

9. Obowiązki poufności pracowników współpracujących z wykonawcami wolnych zawodów / J. Borowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 12, s. 22-28.

Zachowywanie tajemnicy zawodowej przez wykonawcę wolnego zawodu.

10. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez szklarza budowlanego // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 29-31.

11. Odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 651-654.

Wyrok SN z 7.9.2017 r., II PK 124/16.

12. Porozumienie europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się a polskie uwarunkowania / B. Surdykowska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 628-632.

13. Potrzeby osób niepełnosprawnych w obszarze aktywności zawodowej // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 48-49.

14. Praca w szczególnych warunkach : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 659-661.

Wyrok SN z 31.8.2017 r., II PK 188/16.

15. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w razie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy / A. Kosut // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 623-627.

Wyrok TS z 20.7.2016 r. w sprawie H. Maschek.

16. Prawo do odprawy emerytalnej pracowników samorządowych w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 k.p. / K. Kamiński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 12, s. 29-34.

17. Prawo pracy: prawo publiczne czy prawo prywatne? / A. Musiała // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 12, s. 2-7.

18. Rękawice ochronne - więcej o właściwym doborze / A Podgórski // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 26-27.

19. Roszczenie o ponowne zatrudnienie w art. 53 § 5 k.p. / A. Górnicz-Mulcahy // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 12, s. 14-21.

20. Sprzeczny z prawem skład sądu orzekającego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 655.

Wyrok SN z 12.9.2017 r., II PK 205/16.

21. Stanowienie prawa do zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ryzyka niezdolności do pracy) / K. Roszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 12, s. 8-13.

22. Świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 667-671.

Wyrok TS z 13.7.2017 r., C-354/16.

23. Termin na odwołanie się pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych]  //  Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 645-647.

Wyrok SN z 3.10.2017 r., II PK 242/16.

24. Tymczasowa praca na wysokości - odśnieżanie / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 7-8.

25. Usprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 24-25.

26. Ustalenie warunków prawa do emerytury : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 656-658.

Wyrok SN z 12.7.2017 r., II PK 190/16.

27. Wybory przedstawicieli pracowników : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 664-666.

Wyrok TS z 18.7.2017 r., Erzberger, C-566/15.

28. Wyższa kadra kierownicza bez ocen okresowych / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 18 : 23.01, s. I4-I5.

29. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w elektrowni / A. Wrońska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 12, s. 11-12.

Ochrona pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym w elektrowni.

30. Zdolność sądowa i procesowa pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 12, s. 648-650.

Wyrok SN z 5.10.2017 r., II PK 270/16.