2 - 8 października 2017

1. Aspiracje zawodowe młodych osób na polskim rynku pracy / K. Włodarczyk, J. Sikorska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 201-214.

Aspiracje zawodowe młodych osób, potencjalnych pracowników oraz sytuacja na polskim rynku pracy w latach 2010-2015.

2. Deregulacja polskiego rynku pracy / M. Gawrycka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 18-29.

Wpływ deregulacji na zmiany w poziomie i formach zatrudnienia w gospodarce narodowej w latach 2004-2015.

3. Dochód gwarantowany w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych państwa dobrobytu / B. Baran // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 91-100.

4. Dodatkowe instrumenty rynku pracy kierowane do ludzi młodych w Polsce i ich wykorzystanie po 2014 r. / M. Rękas // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 215-224.

5. Efektywność wydatków państwa na zabezpieczenie społeczne w krajach grupy G7 / P. Dobrzański // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 101-115.

6. Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności / P. Zwiech // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 128-136.

7. Falka jako główny instrument wspomagający predykcję wynagrodzeń gospodarstw domowych / M. Hadaś-Dyduch // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 316, s. 103-113.

8. Idea podatku ujednoliconego - nowy paradygmat w sferze opodatkowania dochodów osób fizycznych / M. Gasz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 116-127.

9. Inwestycje przedsiębiorstw a wybrane aspekty rynku pracy w gospodarce polskiej XXI w. / A. Szymczak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 30-41.

Nakłady inwestycyjne a zatrudnienie w Polsce w ostatniej dekadzie XXI w.

10. Jak policzyć wynagrodzenie związkowca, który bierze urlop na szkolenie / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 198 : 12.10, s. C7.

11. Kapitał kreatywny a przestrzenne zróżnicowanie ubóstwa w Polsce / M. Podogrodzka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 152-163.

12. Luka podażowa i czynszowa na rynku mieszkaniowym a polityka mieszkaniowa państwa / R. Cyran // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 316, s. 29-44.

13. Metaregulacje - "trzecia droga" kształtowania ładu rynku pracy? / I. Ostoj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 7-17.

14. Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości / S. Stodolak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 194 : 6-8.10, s. A14-A15.

Polski rynek pracy i dynamika wzrostu płac.

15. Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy / M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Skórska, J. Wąsowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 316, s. 7-17.

16. Podwyżki w służbie zdrowia : dziewięć artykułów i jeszcze więcej problemów / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 194 : 6-8.10, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 39, s. C8-C11.

Wątpliwości związane z wdrażaniem podwyżek w służbie zdrowia na podstawie ustawy z 8 czerwca 2017 r.

17. Pokolenie NEETs na rynku pracy - aktualne problemy / M. Balcerowicz-Szkutnik, J. Wąsowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 312, Ekonomia, nr 9, s. 7-17.

Bezrobocie i bierność zawodowa osób młodych, którzy nie kontynuują nauki, nie uczestniczą w stażach oraz nie podnoszą kwalifikacji zawodowych w ramach edukacji i szkoleń.

18. Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy / G. Wronowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 191-200.

19. Przemiany systemów gospodarczych w perspektywie rynku pracy - przypadek Niemiec i Szwecji / S. Czech, M. Moszyński // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 42-52.

20. Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa dochodowego w Polsce / A. Sączewska-Piotrowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 316, s. 158-171.

21. Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania zasobów ludzkich dla nauki i techniki w Polsce w latach 2004-2015 / A. Skórska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 312, Ekonomia, nr 9, s. 106-117.

Rola i wpływ kwalifikacji zawodowych na wykonywanie prac związanych z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej.

22. Redystrybucja podatkowa w Polsce i na Węgrzech na tle rozwiązań stosowanych w państwach opiekuńczych / G. Szczodrowski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 68-79.

23. Rola innowacji w neutralizacji nierówności społecznych na rynku pracy na przykładzie osób niedosłyszących / M. Niklewicz-Pijaczyńska, A. Sobiecka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 164-174.

24. Rozwarstwienie dochodowe w krajach wysoko rozwiniętych / A. Bolejko // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 175-190.

25. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 / D. Kawiorska, A. Witoń // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 310, s. 137-151.

26. Zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych jako element systemu zabezpieczenia społecznego / W. Koczur // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 312, Ekonomia, nr 9, s. 51-64.