28 sierpnia - 3 września 2017

1. Bezpomiarowa ocena narażenia na działanie substancji chemicznych przez kontakt ze skórą w środowisku pracy / A. Jankowska, S. Czerczak, M. Kupczewska-Dobecka // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 557-569.

2. Correlation between airborne manganese concentration at the workstations in the iron foundry and manganese concentration in workers’ blood / S. Mirmohammadi [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 449-458.

Korelacja między stężeniem manganu w powietrzu w stacjach roboczych w odlewni żelaza i stężeniem manganu w krwi pracownika.

3. Dyskryminacja w ubezpieczeniach : kobiet, a może jednak ... mężczyzn / A. Kwiatkowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 173 : 7.09, s. C2, tab.

Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jako forma dyskryminacji.

4. Działalność konkurencyjna a bieg terminu na rozwiązanie umowy o pracę / A. Lejko // Atest. - 2017, nr 8, s. 57-58.

5. Emerytury na nowych zasadach : jak ubiegać się o świadczenia / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 173 : 7.09, wkł., s. D1-D8.

6. Jak polscy pracownicy reagują na informacje dotyczące prozdrowotnego stylu życia? / E. Korzeniowska, K. Puchalski // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 525-543.

7. Jedna osoba i siedem staży. W tej samej firmie! Niepotrzebna maszynka do przerabiania pieniędzy / U. Mirowska-Łoskot [i in.] // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 169 : 1-3.09, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 34, s. C12-C16.

Nieprawidłowości przy zatrudnianiu stażystów z urzędu pracy.

8. Klasyfikacja wiejskich gospodarstw domowych ze względu na kierunki i rodzaje rozchodów / M. Piekut // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 8, s. 53-73.

Celem badania jest wyodrębnienie grup wiejskich gospodarstw domowych o podobnych rozchodach oraz ich opis za pomocą cech społeczno-demograficznych i ekonomicznych.

9. Kryteria "kosztowe" kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia / D. E. Lach // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2017, R. 79, z. 2, s. 73-85.

10. Kwalifikacje prawne umowy o kierowanie komórką organizacyjną osoby prawnej / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 8, s. 20-26.

Według autora umowę o kierowanie komórką organizacyjną osoby prawnej należy kwalifikować jako umowę podobną do kontraktu menedżerskiego w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a menedżera zarządzającego komórką organizacyjną osoby prawnej jako zleceniobiorcę w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

11. Nanozłoto – działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / A. M. Świdwińska-Gajewska, S. Czerczak // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 545-556.

12. Nowa metoda oznaczania tolueno-2,4-diaminy i tolueno-2,6-diaminy w powietrzu na stanowisku pracy / J. Kowalska, A. Jeżewska // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 497-505.

13. Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji kodeksu pracy / D. E. Lach // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2017, R. 79, z. 2, s. 86-96.

14. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracodawcy ze zbiorowymi podmiotami prawa pracy / S. Pochopień // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 8, s. 27-33.

Celem artykułu jest wskazanie zasad, na jakich podmioty zbiorowego prawa pracy uzyskują dostęp do informacji poufnych pracodawcy kwalifikowanych jako tajemnica przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów prawnych mających na celu ochronę tych informacji, a także charakterystyka odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty zbiorowego prawa pracy za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego / L. Zieliński // Atest. - 2017, nr 7, s. 42-43.

16. Symbole religijne w środowisku pracy / A. M. Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 8, s. 2-11.

Autor omawia dorobek judykatury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach regulowanych przepisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i dyrektywy 2000/78 UE o zakazie dyskryminacji, dotyczących religii, wyznawania i manifestowania przekonań religijnych przez pracowników.

17. Upadek z wysokości jako wydarzenie powodujące wypadki na budowie / B. Solawa // Atest. - 2017, nr 8, s. 33-35.

18. Urlopy dla rodziców : od propozycji UE (nie) odstajemy / oprac. R. Stępień, M. Maniecka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 173 : 7.09, s. C3.

Porównanie dyrektyw i kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich.

19. Wpływ rozwoju polityki społecznej UE na regulacje dotyczące zamówień publicznych / M. Moras, K. Moras-Olaś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 8, s. 12-19.

20. Wycinarki ramieniowe / W. Łabanowsk // Atest. - 2017, nr 7, s. 45-49.

Lista kontrolna zagrożeń związanych z maszynami do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry.

21. Występowanie zakażeń HBV, HCV i HIV wśród personelu więziennego w świetle zawodowych czynników ryzyka / M. Gańczak, Z. Szych // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 4, s. 507-516.

22. Zasadnicze zmiany na rynku środków ochrony indywidualnej. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 7, s. 4-7 ; nr 8 s. 38-40.

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z 9 marca 2016 r.

23. Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu form wychodzenia z bezrobocia / B. Bieszk-Stolorz // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 8, s. 5-18.

Przedstawiono wybrane metody analizy trwania do oceny prawdopodobieństwa wyjścia z bezrobocia dla różnych rodzajów ryzyka konkurującego.

24. Zróżnicowanie długości życia w zależności od płci i wykształcenia / A. Nocko // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 8, s. 41-52.

Opisano badanie umieralności i trwania życia w zależności od płci i wykształcenia.