17 - 23 lipca 2017

1. Biznesowa propozycja odejścia : o przewadze programów dobrowolnych odejść nad zwolnieniami grupowymi / P. Gniazdowski // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 48-51.

2. Czy rzeczywiście „Państwo zakładów pracy”? – artykuł recenzyjny / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 6, s. 296-300.

Opracowanie stanowi niejako recenzję monografii A. Sobczyka pt. Państwo zakładów pracy. Autorka ustosunkowuje się do kwestii o zasadniczym znaczeniu, a mianowicie do tezy o w pełni publicznoprawnym charakterze zakładu pracy. Rozważania te poprzedzone są krótkim przedstawieniem koncepcji A. Sobczyka – zasygnalizowaniem pewnych jej najważniejszych założeń.

3. Na legalnych papierach : regulacje prawne dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce / K. Schiffter // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 70-73.

4. Niech moc będzie z wami : czy potrafimy zarządzać własną energią? / M. Czernecka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 14-18.

Maksymalne wykorzystanie własnych umiejętności, wiedzy i talentów związanych z pracą.

5. O krok przed klientem : jakich sprzedawców potrzebuje firma, by wyróżnić się wśród konkurencji? / A. Grostal // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 84-88.

6. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w indywidualnym prawie pracy / S. Pochopień // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 6, s. 301-306.

Charakterystyka odpowiedzialności ponoszonej przez pracownika na gruncie indywidualnego prawa pracy w przypadku dopuszczenia się przez niego czynu godzącego w tajemnicę przedsiębiorstwa. Autorka stawia tezę, że zachowanie stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji należy ponadto zakwalifikować jako naruszenie obowiązków pracownika wynikających z prawa pracy, skutkujące odpowiedzialnością charakterystyczną dla tego prawa.

7. Potencjał skierowany na efektywność : jak uczynić pracę z celami bardziej wydajną? / G. Filipowicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 74-78.

8. Pracownik z dalekiego kraju : jak zarządzać pracownikami w środowisku międzykulturowym? / J. Olkowski // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 52-55.

9. Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku / K. Płaczek // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 7, s. 357-361.

10. Ryczałty noclegowe kierowców w transporcie międzynarodowym / P. Zaszczudłowicz // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 7, s. 352-356.

11. Rząd przyjął waloryzację emerytur / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 167 : 20.07, s. 11.

12. Spory na górze : jak niwelować bariery w relacjach kadry zarządzającej? / T. Mnich // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 56-60.

13. Szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia w prawie pracy / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 7, s. 344-351.

W opracowaniu przedmiotem rozważań jest sytuacja osób, które wykonywały za wynagrodzeniem identyczne czynności w sytuacji określonej w art. 22 § 1 KP na podstawie konkurencyjnych umów o zatrudnienie – w ramach umowy dzieło lub umowy zlecenia, i które zdecydowały się uczynić użytek z mechanizmu prawnego wprowadzonego do Kodeksu pracy przepisami art. 22 § 1–11 KP. Autor podaje w wątpliwość możliwość zastosowania w prawie pracy instytucji bezpodstawnego wzbogacenia się przez pracownika w następstwie wydania przez sąd pracy wyroku ustalającego istnienie stosunku pracy.

14. Triada efektywności : wpływ aktywności fizycznej, snu i zdrowego żywienia na efektywność w pracy / E. Chojnowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 21-25.

15. Uberyzacja zatrudnienia / M. Eckert // Rzeczpospolita. - 2017, nr 167 : 20.07, s. D1-D2.

Uberyzacja zatrudnienia polegająca na łączeniu zleceniodawców i zleceniobiorców za pomocą platformy internetowej.

16. Wewnętrzny napęd : jak czerpać energię z emocji i umysłu? / M. Czernecka, A. Kolasińska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 26-30.

Intensywność życia zawodowego a efektywność pracy.

17. Większa ochrona dla zadłużonych emerytów / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 165 : 18.07, s. 18.

18. Wygląd zewnętrzny pracownika jako nienazwane kryterium dyskryminacji / H. Szewczyk // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 6, s. 288-294.

Wielu pracowników, głównie nie z ich winy, cechują różne defekty i mankamenty w wyglądzie zewnętrznym, co z reguły pozostaje bez wpływu na sumienne i staranne wykonywanie przez nich obowiązków zawodowych. Osoby takie w polskich warunkach kulturowych są jednak nierzadko nierówno traktowane i dyskryminowane. De lege lata kryterium „wyglądu zewnętrznego” nie zostało expressis verbis wymienione w Kodeksie pracy. Kryterium to jako społecznie istotna wartość w pełni zasługuje jednak na miano „nazwanego kryterium dyskryminacji”. Zostało ono również docenione w prawie międzynarodowym oraz w orzecznictwie TS.

19. Wypowiedzenie z powodu niekorzystnych wypowiedzi o pracodawcy umieszczanych na serwisach społecznościowych lub stronach internetowych / E. Suknarowska-Drzewiecka // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 7, s. 362-365.

20. Zatrudnianie pracowników - poradnik dla pracodawców // Poradnik Gazety Prawnej. - 2017, nr 7, s. 3-97.

Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, zatrudnianie pracowników tymczasowych.

21. Zatrudnienie wspólnika spółki z o.o. jako członka jej zarządu / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 6, s. 307-310.

W opracowaniu autor na podstawie analizy orzecznictwa sądowego formułuje warunki, po spełnieniu których dopuszczalne jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wspólnika spółki z o.o. w tej spółce.