10 - 16 kwietnia 2017

1. Analiza i ocena narzędzi regulacji podaży świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / K. Iłowiecka // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 67-85.

2. Bezpieczna obsługa maszyn do pakowania / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 22-24.

3. BHP przy pracach w przestrzeniach zamkniętych / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 13-16.

4. Chemikalia w przemyśle drzewnym / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 34-36.

5. Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydawane w postępowaniu abolicyjnym - uwagi na marginesie wyroku SA w Gdańsku w sprawie III AUa 1789/15 / J. Szyjewska-Bagińska // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 87-103.

6. Dopuszczalność zmian w planie finansowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - problemy prawne na przykładzie kosztów wynagrodzeń / E. Chojna-Duch, M. Mekiński // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 105-122.

7. Dorabiający emeryci i renciści mogą uniknąć zawieszenia świadczenia / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 73 : 13.04, s. D1.

8. Istota doboru środków ochrony indywidualnej do warunków pracy w narażeniu na czynniki mierzalne lub niebezpieczne / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 5-7.

9. Kandydat z polecenia z większą ochroną danych osobowych / P. Janiszewski, A. Sibera // Rzeczpospolita. - 2017, nr 87: 13.04, s. D5.

Polecenie rekrutacyjne a ochrona danych osobowych według rozporządzenie unijnego.

10. Kultura jako uwarunkowania japońskiego stylu zarządzania przedsiębiorstwem - szkic do problematyki / E. Weiss, R. Tyszkiewicz // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 2, s. 12-18.

11. Najwyższa pora zlikwidować patent na zwalnianie ciężarnych / red. K. Topolska, P. Słowik [i in.] // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 74 : 14.04, s. C2-C5.

Cykl artykułów nt. zwalniania kobiet w ciąży.

12. Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3,
s. 10-12.

13. Obowiązek ubezpieczenia społecznego / R. Marczak // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 157-188.

Sprawozdanie z konferencji naukowej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, 15-16 września 2016 r.

14. Ochrona pracownic na zmienionych zasadach. I nie tylko dla ciężarnych i karmiących / M. Grzelak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 73 : 13.04, s. C3.

15. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora maszyn drogowych // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 30-33.

16. Ochrona przedemerytalna a zmiana wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. / A. Różańska-Prawdzik // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 28-29.

17. O koordynacji bhp / G. Brykała, M. Borek // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 18-20.

18. O zasadach dopłaty z ZFŚS do obozu sportowego dla dzieci decyduje regulamin / Ł. Chruściel, S. Szybak-Bizacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 73 : 13.04, s. C4.

19. Prawo do obrony mianowanych kontrolerów / Ł. Róg // Kontrola Państwowa. - 2017, R. 62, nr 1, s. 29-39.

20. Społeczna efektywność organizacji - rozważania teoretyczne i propozycje pomiaru / P. Zbierowski // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 2, s. 18-24.

21. Świadczenie rodzicielskie / W. Witoszko // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 25-41.

Świadczenie dla osób nie mających prawa do zasiłku macierzyńskiego (bezrobotni, studenci, osoby zatrudnione na umowie zlecenia).

22. Termin złożenia odwołania do sądu pracy po zmianach / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 25-26.

23. Wybrane problemy zabezpieczenia społecznego osób opiekujących się niesamodzielnymi bliskimi - wyzwania dla Sejmu VIII kadencji / R. Bakalarczyk // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 43-66.

24. Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy? / A. Czerczak // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 3, s. 27.

25. Wyrządzenie szkody przez pracownika / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 15, s. 59.

26. Wyzwania stojące przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) / T. Błoński // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 141-155.

27. Zabezpieczenie społeczne... 50 lat później / T. Szumlicz // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 123-139.

Rozważania nt. systemu zabezpieczenia społecznego w odwołaniu do książki Jerzego Piotrowskiego "Zabezpieczenie społeczne: problematyka i metody: wydanej w 1966 r.

28. Zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych emerytur - uwagi o art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej / D. Dzienisiuk // Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 3, s. 3-24.