20 - 26 stycznia 2017

1. Benefits of management systems integration / P. Kafel // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 10, s. 122-133.

Korzyści z integracji systemów zarządzania.

2. Certyfikacja zawodu księgowego w Polsce w opinii studentów kierunku finanse i rachunkowość - wyniki badania empirycznego / P. Prewysz-Kwinto, G. Voss // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 11, s. 228-243.

3. Czy można samodzielnie uchylać regulaminy? Zdania są podzielone / Jadwiga Sztabińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 18 : 26.01, s. C4-C5.

Opinie nt. zmian w prawie pracy dot. regulaminów w firmach zatrudniających poniżej 50 pracowników.

4. Dłużej pracować? Tak, ale lżej / P. Dzik, M. Suchodolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 14 : 20-22.01, s. A22-A23.

5. Dysparytety dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 1998 i 2015 / M. Gorczyca // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 12, s. 8-15.

6. Działania banków komercyjnych w zakresie edukacji ekonomicznej jako metoda walki z wykluczeniem finansowym / E. Cichowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 9, s. 115-135.

7. Firmy skorzystają z nowych zasad ochrony danych osobowych / Z. Kopaczynska-Grabiec // Rzeczpospolita. - 2017, nr 16 : 20.01, s. D5.

8. Istota kontekstu organizacji w systemowym podejściu do zarządzania / A. Matuszak-Flejszman, R. Pochyluk // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 10, s. 9-22.

9. Jak ubezpieczają się w Unii  (Irlandia) / K. Szyszko-Głowadzka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 11/12, s. 20-22.

Organizacja irlandzkiego systemu zabezpieczenia społecznego.

10. Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w relacji do praw i obowiązków stron umownego stosunku pracy / J. Witkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 12, s. 32-36.

11. Kierunki rozwoju usług opieki długoterminowej w Polsce / A. Furmańska-Maruszak, A. Wójtewicz // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 9, s. 28-42.

12. Model LBG a pomiar efektywności działań społecznie odpowiedzialnych / J. Fijałkowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 11, s. 64-77.

13. Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy / R. Giedrojć // Inspektor Pracy. - 2016, nr 12, Dodatek Tematyczny nr 2, s. 1-7.

Wystąpienie głównego inspektora pracy, na konferencji naukowej "Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy. Inspekcja pracy - wyzwania przyszłości".

14. Najem pracy / J. Jończyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 12, s. 2-7.

Zdaniem autora wypada poddać krytycznej analizie wysuniętą przed wiekiem teorię pracowniczego podporządkowania, tezę o nierówności stron umowy i teorię ochronnej funkcji prawa pracy (nie mylić z ochroną pracy). W nowej konstrukcji zatrudnienia, inaczej niż w pracowniczym podporządkowaniu i swobodzie w najmie pracy, podstawową kategorią prawną jest obowiązek-zobowiązanie zatrudniającego w zakresie warunków pracy, płacy oraz ubezpieczenia społecznego zatrudnionych.

15. Niedostatki teorii zasobowej w kontekście praktyki i teorii zarządzania / E. M. Pieniacka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 10, s. 13-32.

16. Ocena dojrzałości procesowej organizacji zgodnie z modelem CMMI / A. Bitkowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 10, s. 3-12.

Adaptowanie do zmian zachodzących w otoczeniu organizacji poprzez wdrażanie nowych metod koncepcji zarządzania.

17. Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy / M. Skorus // Inspektor Pracy. - 2016, nr 12, s. 26-29.

Zagrożenia biologiczne w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.

18. Podstawy skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy / A. Ziomek // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 9, s. 136-152.

19. Polityka aktywizacji zawodowej seniorów w Szwecji / K. Zapędowska-Kling // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 9, s. 43-54.

20. Polityka płacy minimalnej w dobie kryzysu - debata wokół koordynacji polityki płacowej w Europie / B. Woźniak-Jęchorek // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 9, s. 74-93.

21. Polityka społeczna wobec starzenia się ludności - propozycja konceptualizacji pojęcia / B. Szatur-Jaworska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 9, s. 7-27.

22. Praktyczne zastosowanie 5S w wybranych fabrykach branży motoryzacyjnej / A. Kamińska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 10, s. 134-144.

23. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości w ocenie kierowników jednostek / G. Voss // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 11, s. 286-301.

24. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia / K. Sobkiewicz // Inspektor Pracy. - 2016, nr 12, s. 22-23.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (II PK 226/14).

25. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rodzinnych z branży usług hotelarskich / I. Koszczyńska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 10, s. 110-118.

26. Świadectwa pracy: zmiany są nadal niewystarczające / Łukasz Prasołek, Marta Nowakowicz-Jankowiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 18 : 26.01, s. C2-C3.

27. Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności nie tylko dużych przedsiębiorstw / M. Kaźmierczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 10, s. 23-37.

28. Wypadki niepracownicze / T. Kłos // Inspektor Pracy. - 2016, nr 12, s. 24-25.

Kontrola wypadków osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

29. Zakres odpowiedzialności prawnej i zawodowej osób odpowiedzialnych za sporządzenie oraz badanie sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia / J. Pfaff // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 11, s. 189-202.

30. Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej - perspektywa gospodarstwa domowego / M. Borda // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 9, s. 94-114.

31. Zgoda pracownika na pobieranie i przetwarzanie danych biometrycznych a brak równowagi stron stosunku pracy / M. Bąba // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 12, s. 26-31.

32. Z  problematyki  zatrudnienia  administratora  bezpieczeństwa  informacji / J. Borowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 12, s. 16-25.