Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Positive action towards gender equality: evidence from the Athena SWAN Charter in UK medical schools

Ian Gregory- Smith // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 3, s. 463-483, rys. tab. bibliogr.

Pozytywna akcja na rzecz równości płci : dane z Karty Athena SWAN w szkołach medycznych w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

2. Paradox lost : the disappearing female job satisfaction premium

Colin P. Green [et al.] // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 3, s. 484-502, rys. tab. bibliogr.

Koniec paradoksu : zanikająca satysfakcja zawodowa kobiet. => CZYTAJ

 

3. A cross country comparison of gender differences in Job-related training: the role of working hours and the household context

Christina Boll, Elisabeth Bublitz // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 3, s. 503-555, rys. tab. bibliogr.

Międzynarodowe porównanie różnic w zakresie płci w odniesieniu do korzystania ze szkolenia zawodowego: rola godzin pracy i kontekstu gospodarstwa domowego. => CZYTAJ

 

4. Labour market dualism and diversification in Japan

Hiroaki Richard Watanabe // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 3, s. 579-602, rys. bibliogr.

Dualizm rynku pracy a dywersyfikacja w Japonii. => CZYTAJ

 

5. The layering of meso-level institutional effects on employment systems in Japan

Jonathan Morris, Rich Delbridge, Takahiro Endo // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 3, s. 603-630, rys. tab. bibliogr.

Warstwy oddziaływań instytucjonalnych na poziomie średnich firm w ramach systemu zatrudnienia w Japonii. => CZYTAJ

 

6. Does corporatisation improve organisational commitment? Evidence from public hospitals in Indonesia

Asri Maharani, Gindo Tampubolon // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2018, nr 13-14, s. 1999-2026, rys. tab. bibliogr.

Czy korporatyzacja (prywatyzacja) poprawia efektywność firmy? Dane dotyczące publicznych szpitali w Indonezji. => CZYTAJ

 

7. Talent management of skilled migrants: propositions and an agenda for future research

Marian Crowley-Henry, Akram Al Ariss // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2018, nr 13-14, s. 2054-2079, rys. tab. bibliogr.

Zarządzanie talentem wykształconych imigrantów : propozycje i kalendarz dalszych badań. => CZYTAJ

 

8. An employee-focused human resource management perspective for the management of global virtual teams

Mladen Adamovic // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2018, nr 13-14, s. 2159-2187, rys. tab.

Perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniająca pracownika w kierowaniu globalnymi zespołami wirtualnymi. => CZYTAJ

 

9. Compulsory schooling and early labor market outcomes in the middle-income country

Huzeyfe Torun // J. Labor Res. - 2018, nr 3, s. 277-305, rys. tab. bibliogr.

Obowiązkowa edukacja a wskaźniki rynku pracy dla ludzi młodych w kraju o średnich dochodach. => CZYTAJ

 

10. Physical work intensity and the split workday: theory and evidence from Spain

Jorge Gonzalez Chapela // J. Labor Res. - 2018, nr 3, s. 329-353, rys. tab. bibliogr.

Fizyczna intensywność pracy a rozkład dnia pracy : teoria a dane empiryczne z Hiszpanii. => CZYTAJ

 

11. Associations between and coexistence of disadvantages in the oldest old people in Sweden: Patterns of change between 1992 and 2011

Josephine Heap, Johan Fritzell, Carin Lennartsson // J. Eur. Soc. Policy. - 2018, nr 3, s. 197-210, tab. bibliogr.

Powiązania między niekorzystnymi warunkami w najstarszej grupie osób starszych w Szwecji oraz ich współwystępowanie : wzorce zmian w okresie między 1992 a 2011. => CZYTAJ

 

12. Another look at causes and consequences of pension privatization reform reversals in Eastern Europe

Nikola Altiparmakov // J. Eur. Soc. Policy. - 2018, nr 3, s. 224-241, rys. tab. bibliogr.

Kolejne spojrzenie na przyczyny i konsekwencje odwrócenia reformy prywatyzacji systemu emerytur w Europie Wschodniej. => CZYTAJ

 

13. New social risk groups, industrial relations regimes and union membership

Young-Kyu Shin, Tuomas Ylä-Anttila // J. Eur. Soc. Policy. - 2018, nr 3, s. 242-254, rys. tab. bibliogr.

Grupy nowego ryzyka społecznego, systemy stosunków przemysłowych i członkostwo w związkach zawodowych. => CZYTAJ

 

14. Family policy in high-income countries: Five decades of development

Mary Daly, Emanuele Ferragina// J. Eur. Soc. Policy. - 2018, nr 3, s. 255-270, tab. bibliogr.

Polityka rodzinna w krajach o wysokich dochodach: pięćdziesiąt lat rozwoju. => CZYTAJ

 

15. Work-life balance crafting bahaviors: an empirical study

Luz Nario Gravador, Mendiola Teng-Calleja // Pers. Rev. - 2018, nr 4, 2018, s. 786-804, rys. tab. bibliogr.

Zachowania kreujące równowagę praca-życie: badanie empiryczne. => CZYTAJ

 

16. A historical review of the development of organizational citizenship behavior and its implications for twenty-first century 

Landon Ocampo [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 4, s. 821-862, rys. tab. bibliogr.

Historyczny przegląd rozwoju zachowań obywatelskich w organizacji i jego implikacje w dwudziestym pierwszym wieku. => CZYTAJ

 

17. Perceived person-organization fit and turnover intention in medical centers

Ahmed Abdalla [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 4, s. 863-881, rys. tab. bibliogr.

Postrzegane dopasowanie osoby i organizacji oraz zamiar zmiany miejsca pracy w centrach medycznych. => CZYTAJ

 

18. Understanding employees' intention to take sabbaticals. Analyzing the role of supportive supervisors

Sarah Altmann, Claudia Kroll // Pers. Rev. - 2018, nr 4, s. 882-899, rys. tab. bibliogr.

Zrozumienie intencji pracowników by skorzystać z dodatkowego urlopu. Analiza roli wspierającego nadzoru. => CZYTAJ

 

19. Interplay between P - O fit, transformational leadership and organizational social capital

Usman Raja [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 4, s. 913-930, rys. tab. bibliogr.

Interakcja pomiędzy dopasowaniem osoba - organizacja, przywództwem transformacyjnym oraz organizacyjnym kapitałem społecznym. => CZYTAJ

 

20. High-performance work systems and employee outcomes in Indian call centres: a mediation approach

Subramaniam Ananthram [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 4, s. 931-950, rys. tab. bibliogr.

Systemy wysokowydajnej pracy i efekty osiągane przez pracowników w hinduskich centrach obsługi telefonicznej. => CZYTAJ

 

21. Job engagement in higher education

Nguyen T. Pham-Thai [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 4, s. 951-967, rys. tab. bibliogr.

Zaangażowanie w pracę w sektorze szkolnictwa wyższego. => CZYTAJ

 

22. Breach or bridge your career? Understanding the relationship between career plateau and internal employability

Yi-chun Lin, Angela Shin-yih Chen, Yu-ting Lai // Pers. Rev. - 2018, nr 5, s. 991-1007, rys. tab. bibliogr.

Utrudnianie rozwoju kariery zawodowej czy jej wspomaganie? Wyjaśnienie związku pomiędzy zastojem w rozwoju zawodowym a wewnętrzną zatrudnialnością. => CZYTAJ

 

23. HR outsourcing in small and medium-sized enterprises : Exploring the role of human resource intermediaries

Andreas Wallo, Henrik Kock // Pers. Rev. - 2018, nr 5, s. 1008-1023, tab. bibliogr.

Zlecanie na zewnątrz usług w zakresie zasobów ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach : analiza roli pośredników. => CZYTAJ

 

24. HR orientations and HR department effectiveness in Vietnam

Diep T.N. Nguyen, Stephen T.T. Teo // Pers. Rev. - 2018, nr 5, s. 1048-1066, rys. tab. bibliogr.

Zarządzanie zasobami ludzkimi a efektywność funkcjonowania wydziałów ds. zasobów ludzkich w Wietnamie. => CZYTAJ

 

25. To quit or not to quit. Understanding turnover intention from the perspective of ethical climate

Sheng-Wuu Joe [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 5, s. 1067-1081, rys. tab. bibliogr.

Odejść czy zostać. Wyjaśnienie zamiaru zmiany pracy z perspektywy klimatu etycznego. => CZYTAJ

 

26. How and when servant leadership enhances life satisfaction

Yamping Li [et al.] // Pers. Rev. - 2018, nr 5, s. 1082-1098, rys. tab. bibliogr.

Jak i kiedy "przywództwo służące" zwiększa zadowolenie z życia. => CZYTAJ

 

27. Paternalistic leadership and knowledge sharing with outsiders in emerging economies: based on social exchange relations within the China context

Jeoung Yul Lee, Seung Hoon Jang, Sang Youn Lee // Pers. Rev. - 2018, nr 5, s. 1099-1120, rys. tab. bibliogr.

Przywództwo paternalistyczne i dzielenie się wiedzą z zewnętrznymi partnerami we wschodzących gospodarkach: na podstawie stosunków społecznej wymiany w kontekście Chin. => CZYTAJ

 

28. Enriching individual absorptive capacity

Amy Wei Tian, Christine Soo // Pers. Rev. - 2018, nr 5, s. 1121 - 1137, tab. bibliogr.

Wzmacnianie indywidualnej zdolności absorpcyjnej. => CZYTAJ

 

29. How and when do employees identify with their organisation? Perceived CSR, first-party (in)justice, and organizational (mis)trust at workplace

Koustab Ghosh // Pers. Rev. - 2018, nr 5, s. 1157-1175, rys. tab. bibliogr.

Jak i kiedy pracownicy identyfikują się ze swoja organizacją? Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu, bezpośredniej (nie)sprawiedliwości oraz organizacyjnej (nie)ufności w miejscu pracy. => CZYTAJ

 

30. Share, like, twitter and connect : ecological momentary assessment to examine the relationship between non-work social media use at work and work engagement

Christine J. Syrek [et al.] // Work Stress. - 2018, nr 3, s. 209-227, rys. tab. bibliogr.

Udostępnij, polub, zaćwierkaj i połącz się : ekologiczna ocena chwilowa badająca relacje pomiędzy korzystaniem w godzinach pracy z mediów społecznościowych niezwiązanym z wykonywaniem obowiązków służbowych a zaangażowaniem zawodowym. => CZYTAJ

 

31. A matter of time? Challenging and hindering effects of time pressure on work engagement

Anja Baethge [et al.] // Work Stress. - 2018, nr 3, s. 228-247, tab. bibliogr.

Kwestia czasu? Stanowiące wyzwanie i obstrukcyjne skutki presji czasu na zaangażowanie w pracę. => CZYTAJ

 

32. Translating cross-lagged effects into incidence rates and risk ratios : The case of psychological safety climate and depression

Christian Dormann [et al.] // Work Stress. - 2018, nr 3, s. 248-261, rys. tab. bibliogr.

Wpływ opóźnionych efektów na wskaźniki występowania wypadków i wskaźniki ryzyka : przypadek klimatu bezpieczeństwa psychologicznego i depresji. => CZYTAJ

 

33. Emotional reactions to daily workload: The moderating role of attachment orientations

Claudia Schusterschitz, Erik Danay, Wilhelm Geser// Work Stress. - 2018, nr 3, s. 262-280, rys. tab. bibliogr.

Emocjonalne reakcje na codzienne obciążenie pracą : moderująca rola orientacji dotyczących przywiązania. => CZYTAJ

 

34. Unit training to increase support for military personnel with mental health problems

Thomas W. Britt [et al.] // Work Stress. - 2018, nr 3, s. 281-296, rys. tab. bibliogr.

Szkolenie grupowe w celu udzielania wsparcia pracownikom wojskowym mającym problemy natury psychicznej. => CZYTAJ

 

35. Workplace bullying, the development of job insecurity and the role of laissez-faire: A two-wave moderated mediation study

Mats Glambek, Anders Skogstad, Stale Einarsen // Work Stress. - 2018, nr 3, s. 297-312, rys. tab. bibliogr.

Mobbing w miejscu pracy, rosnąca niepewność zatrudnienia i rola leseferyzmu : dwufalowe moderowane studium mediacji. => CZYTAJ