Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Les chômeurs âgés face au "vieillissement actif". Une comparaison France - Royaume-Uni

Claire Lefrançois // Formation Empl. - 2017, nr 139, s. 15-32, tab. bibliogr.

Starsze osoby bezrobotne w obliczu "aktywnego starzenia się". Porównanie Francja - Zjednoczone Królestwo.  => CZYTAJ

 

2. De l’autonomie en formation: enjeux et réalités chez les stagiaires de l’AFPA 

Benjamin Saccomanno // Formation Empl. - 2017, nr 139, s. 51-70 bibliogr.

O autonomii w kształceniu: wyzwania i realia wśród stażystów AFPA.  => CZYTAJ

 

3. L’autonomie des patients, un objectif à atteindre ou une condition requise : les pratiques des services d’insertion dans les centres de médicine physique et de réadaptation

Seak-Hy Lo // Formation Empl. - 2017, nr 139, s. 71-89 bibliogr.

Autonomia pacjenta, cel do osiągnięcia lub wymóg: praktyki związane z usługami w zakresie medycyny fizykalnej i ośrodków rehabilitacyjnych.  => CZYTAJ

 

4. L’alternance, une voie de réussite pour tous ? L’impact de l’origine ethnique en Allemage

Mona Granato, Joachim Gerd Ulrich // Formation Empl. - 2017, nr 139, s. 119-146, rys. tab. bibliogr.

Przemienność, ścieżka sukcesu dla wszystkich? Wpływ pochodzenia etnicznego w Niemczech.  => CZYTAJ

 

5. La retraite des salariés du secteur privé en France: conjuguer redistribution, complexité et incertitude temporelle

Karine Briard // Trav. Empl. - 2017, nr 149, s. 17-41 bibliogr.

Emerytura pracowników sektora prywatnego we Francji: łączenie redystrybucji, złożoności i niepewności czasowej.  => CZYTAJ

 

6. L’artisan, son comptable et sa retraite: étude d’un profil d’indépendants établis

Marine Guichard, Marielle Poussou-Plesse // Trav. Empl. - 2017, nr 149, s. 43-72, tab. bibliogr.

Rzemieślnik, jego księgowy i jego emerytura: badanie profilu samozatrudnionych.  => CZYTAJ

 

7. L’emploi et la protection sociale dans l’agriculture au filtre des rapports de genre: les salariées agricoles aux XIXe et XXe siècles

Jean-Louis Escudier // Trav. Empl. - 2017, nr 149, s. 73-97, tab. bibliogr.

Zatrudnienie i ochrona socjalna w rolnictwie w odniesieniu do płci pracowników: pracownicy rolni w XIX i XX wieku. => CZYTAJ