Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Separate and unequal in the labor market: human capital and the Jim Crow wage gap.

C.K. Carruthers, M.H. Wanamaker // J. Labor Econ. - 2017, vol.35, nr 3, s. 655-696, rys. tab. bibliogr.

Oddzieleni i nierówni na rynku pracy: kapitał ludzki a różnica w wysokości wynagrodzenia. => CZYTAJ

 

2. Monitoring for worker quality.

G. Bose, K. Lang // J. Labor Econ. - 2017, vol.35, nr 3, s. 755-786 bibliogr.

Monitorowanie jakości pracownika. => CZYTAJ

 

3. We want them all covered! Collective bargaining and firm heterogeneity: Theory and evidence from Germany

F. Baumann, T. Brändle // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 463-499, rys. tab. bibliogr.

Chcemy ich wszystkich! Układy zbiorowe a niejednorodność przedsiębiorstw: teoria i dowody na przykładzie Niemiec. => CZYTAJ

 

4. Contract innovation in Germany: an economic evaluation of pacts for employment and competitivness

J.T. Addison [et al.] // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 500-526, rys. tab. bibliogr.

Innowacyjne umowy w Niemczech: ocena ekonomiczna paktów zatrudnienia i konkurencyjności. => CZYTAJ

 

5. Instability and change in the collective bargaining: an analysis of the effects of changing institutional structures

B. Brandl, C.L. Ibsen // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 527-550, rys. tab. bibliogr.

Niestabilność i zmiana w układach zbiorowych pracy : analiza skutków zmieniających się struktur instytucjonalnych. => CZYTAJ

 

6. Unions and collective bargaining in the wake of the great recession: evidence from Portugal

J.T. Addison, P. Portugal, H. Vilares // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 551-576, rys. tab. bibliogr.

Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy na początku kryzysu gospodarczego: przykład Portugalii. => CZYTAJ

 

7. Transnational collective agreements and the development of new spaces for union action: The formal and informal uses of international and european framework agreements in the UK

S. Mustchin, M. Martinez Lucio // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 577-601, tab. bibliogr.

Międzynarodowe układy zbiorowe i rozwój nowych przestrzeni dla działań związków zawodowych: formalne i nieformalne wykorzystanie międzynarodowych i europejskich umów ramowych w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

8. The developing role of unions in China’s foreign-invested enterprises

A.W. Chan [et al.] // Br. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 602-625, tab. bibliogr.

Rozwój roli związków pracowników w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym w Chinach. => CZYTAJ

 

9. Protecting outsiders? Corporatism and the dualisation of unemployment protection in Germany and Austria

B. Betthäuser // Eur. J. Soc. Secur. - 2017, nr 3, s. 209-224, tab. bibliogr.

Ochrona osób będących poza rynkiem pracy? Korporacjonizm a dualizacja zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w Niemczech i Austrii. => CZYTAJ

 

10. Poverty risk among older immigrants in a scandinavian welfare state

V. Jakobsen, P.J. Pedersen // Eur. J. Soc. Secur. - 2017, nr 3, s. 242-262, rys. tab. bibliogr.

Niebezpieczeństwo ubóstwa grożące starszym imigrantom w skandynawskim państwie opiekuńczym. => CZYTAJ

 

11. European Works Councils after two decades

D. Hann, M. Hauptmeier, J. Waddington // Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 209-224, rys. bibliogr.

Dwadzieścia lat istnienia Europejskich Rad Zakładowych. => CZYTAJ

 

12. European Works Councils during the financial and economic crisis: activation, stagnation or disintegration?

V. Mählmeyer, L. Rampeltshammer, M. Hertwig // Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 225-242, rys. tab. bibliogr.

Europejskie Rady Zakładowe w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego: aktywizacja, stagnacja czy dezintegracja. => CZYTAJ

 

13. Training programmes for European works councillors in Germany, in Ireland and at EU level: Transnational trade union action through education?

B. Föhrer, R. Erne // Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 243-259 bibliogr.

Programy szkoleniowe dla członków Europejskich Rad Zakładowych w Niemczech i Irlandii oraz na poziomie Unii Europejskiej: międzynarodowa akcja związków zawodowych poprzez edukację? => CZYTAJ

 

14. Articulation within (and across) transnational workplaces and the role of European Works Councils

V. Pulignano // Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 261-276, tab. bibliogr.

Rola Europejskich Rad Zakładowych i mówienie o ich działalności w ramach (i pomiędzy) międzynarodowymi miejscami pracy. => CZYTAJ

 

15. Collective interest representation of the European workforce in European Works Councils

P. Kerckhofs // Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 277-292, tab. bibliogr.

Reprezentacja zbiorowych interesów europejskiej siły roboczej w Europejskich Radach Zakładowych. => CZYTAJ

 

16. Has the recast made a difference? An examination of the content of European Works Council agreements

S. De Spiegelaere, J. Waddington // Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 293-308, rys. tab. bibliogr.

Czy wprowadzone zmiany zadziałały? Badanie treści umów Europejskich Rad Zakładowych. => CZYTAJ

 

17. industriAll European trade union: over 20 years of working with European Works Councils

A. Conchon, L. Triangle // Eur. J. Ind. Relat. - 2017, nr 3, s. 309-322 bibliogr.

Związek zawodowy industriALL European: ponad dwadzieścia lat współpracy z Europejskimi Radami Zakładowymi.  => CZYTAJ