Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. The state and the regulation of work and employment: theoretical contributions, forgotten lessons and new forms of engagement

Miguel Martinez Lucio, Robert MacKenzie // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 2983-3002 bibliogr.

Państwo i regulacje dotyczące pracy i zatrudnienia: wkład teoretyczny, zapomniane lekcje i nowe formy zaangażowania. =>  CZYTAJ

 

2. Flexitime and employee turnover: the polycontextuality of regulation as cross-national institutional contingency

Christiana Ierodiakonou, Eleni Stavrou // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3003-3026, rys. tab. bibliogr.

Elastyczny czas pracy a rotacja pracowników: wielokontekstowość regulacji, jako międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalne. => CZYTAJ

 

3. "Black Boxes" and "fracture points": the regulation of gender equality in the UK and French construction industries

Robert Ackrill, Valerie Caven, Jamila Alaktif // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3027-3046, tab. bibliogr.

"Czarne skrzynki" i "miejsca pęknięcia": regulacje dotyczące równości płci w brytyjskim i francuskim przemyśle budowlanym. => CZYTAJ

 

4. (De) regulation of working time, employer capture, and "forced availability": a comparison between the UK and Cyprus food retail sector

Anastasios Hadjisolomou, Kirsty Newsome, Ian Cunningham // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3047-3064 bibliogr.

(De) regulacja czasu pracy, przechwycenie kontroli przez pracodawcę oraz "wymuszona dostępność": porównanie między sektorami handlu detalicznego żywnością w Zjednoczonym Królestwie i na Cyprze. => CZYTAJ

 

5. Posting and agency work in British construction and hospitality: the role of regulation in differentiating the experiences of migrants

Gabriella Alberti, Sonila Danaj // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3065-3088 bibliogr.

Delegowanie i praca tymczasowa w brytyjskim sektorze budowlanym i hotelarskim: rola regulacji w różnicowaniu doświadczeń migrantów. => CZYTAJ

 

6. How can competitiveness be achieved in post-crisis Europe: deregulating employment relations or enhancing high performance work practices?

Andreas Kornelakis, Michail Veliziotis, Horen Voskeritsian // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3089-3108, tab. bibliogr.

Jak można osiągnąć konkurencyjność w pokryzysowej Europie: deregulacja stosunków pracy czy wsparcie dla pracy charakteryzującej się wysoka wydajnością? => CZYTAJ

 

7. Perceived identifiability, shared responsibility and innovative work behavior

His-An Shih, Ely Susanto // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3109-3127, tab. bibliogr.

Postrzegalna identyfikowalność, wspólna odpowiedzialność oraz innowacyjne zachowania w miejscu pracy. => CZYTAJ

   

8. HRM and front line managers: the influence of role stress

Samantha Evans // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3128-3148, tab. bibliogr.

Zarządzanie zasobami ludzkimi a kierownicy liniowi pierwszego kontaktu: wpływ stresu pełnionej roli. => CZYTAJ

 

9. Linking human resources practices with performance: the simultaneous mediation of collective affective commitment and human capital

Andres Raineri // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3149-3178, rys. tab. bibliogr.

Łączenie praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z wydajnością: jednoczesny wpływ zbiorowego zaangażowania emocjonalnego i kapitału ludzkiego. => CZYTAJ

 

10. Does alignment matter? The performance implications of HR roles connected to organizational strategy

Ben S. Kuipers, Laura M. Giurge // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3179-3201, rys. tab. bibliogr.

Czy dostosowanie ma znaczenie? Wydajność wynikająca z roli kapitału ludzkiego w połączeniu ze strategią organizacyjną. => CZYTAJ

 

11.  Effects of workplace bullying on work engagement and health: the mediating role of job insecurity

Joon Hyung Park, Masakatsu Ono // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2017, nr 21-22, s. 3202-3225, rys. tab. bibliogr.

Wpływ mobbingu w miejscu pracy na zaangażowanie w pracę i zdrowie: efekt niepewności zatrudnienia.  => CZYTAJ