Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. When industrial democracy meets corporate social responsibility - a comparison of the Bangladesh Accord and Alliance as responses to the Rana Plaza disaster

Jimmy Donaghey, Juliane Reinecke // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 14-42, tab. bibliogr.

Kiedy demokracja przemysłowa styka się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu - porównanie Porozumienia z Bangladeszu i Sojuszu z Bangladeszu, jako reakcji na tragedię w Rana Plaza. =>  CZYTAJ

 

2. CSR participation committees, wildcat strikes and the sourcing squeeze in global supply chains

Mark Anner // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 75-98, rys. tab. bibliogr.

Komitety partycypacyjne społecznej odpowiedzialności biznesu, dzikie strajki oraz restrykcyjne wymogi w zakresie zaopatrzenia w globalnych łańcuchach dostaw. => CZYTAJ

 

3. The effect of corporate social responsibility on gender diversity in the workplace: econometric evidence from Japan

Takao Kato, Naomi Kodama // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 99-127, rys. tab. bibliogr.

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na sprawiedliwą reprezentację płci w miejscu pracy: ekonometryczne dowody na przykładzie Japonii. => CZYTAJ

 

4. Might corporate social responsibility hollow out support for public assistance in Europe?

Brian Burgoon, Luc Fransen // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 128-163, rys. tab. bibliogr.

Czy społeczna odpowiedzialność biznesu może osłabić wsparcie dla pomocy publicznej w Europie? => CZYTAJ

 

5. Government regulation of international corporate social responsibility in the US and the UK: how domestic institutions shape mandatory and supportive initiatives

Jette Steen Knudsen // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 164-188, tab. bibliogr.

Rządowe regulacje dotyczące międzynarodowej społecznej odpowiedzialności biznesu w Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie: jak krajowe instytucje kształtują obowiązkowe i wspierające inicjatywy. => CZYTAJ

 

6. Short-time work and employment stability: evidence from a policy change

Jose M. Arranz, Carlos Garcia-Serrano, Virginia Hernanz, // Br. J. Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 189-222, tab. bibliogr.

Skrócony czas pracy i stabilność zatrudnienia: na przykładzie zmiany polityki w tym obszarze. => CZYTAJ

 

7. The relationship between perceptions of learning climate and employee innovative behavior and proficiency

Liat Eldor // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1454-1474, tab. bibliogr.

Współzależność między postrzeganiem klimatu uczenia się oraz postawami innowacyjnymi i kompetencjami pracowników. => CZYTAJ

   

8. HRM practices that support the employment and social inclusion of workers with an intellectual disability

Hannah Meacham [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1475-1492 bibliogr.

Praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, które wspierają zatrudnienie i społeczne włączenie pracowników niepełnosprawnych intelektualnie. => CZYTAJ

 

9. The joint effects of promotion and prevention focus on performance, exhaustion and sickness absence among managers and non-managers

Paraskevas Petrou, Machteld Van den Heuvel, Wilmar Schaufeli // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1493-1507, rys. tab. bibliogr.

Łączne efekty koncentrowania się na promocji i prewencji na wydajność, wyczerpanie i absencję chorobową wśród kierowników i personelu. => CZYTAJ

 

10. Job insecurity and performance: the mediating role of organizational identification

Beatrice Piccoli [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1508-1522, rys. tab. bibliogr.

Niepewność zatrudnienia a wydajność : wpływ roli tożsamości organizacyjnej. => CZYTAJ

 

11. The practice of talent management: a framework and typology

Pernilla Bolander, Andreas Werr, Kajsa Asplund // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1523-1551, tab. bibliogr.

Praktyka zarządzania talentami: ramy i typologia. => CZYTAJ

 

12.  Early exit or longer stay? The effect of precarious employment on planned age of retirement

Ilias Livanos, Imanol Nunez // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1571-1589, tab. bibliogr.

Wczesne odejście czy dłuższe pozostanie? Wpływ niestabilnego zatrudnienia na planowany wiek przejścia na emeryturę.  => CZYTAJ

 

13. Does joint decision making foster team creativity? Exploring the moderating and mediating effects

Weixiao Guo, Duanxu Wang // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1590-1604, rys. tab. bibliogr.

Czy wspólne podejmowanie decyzji wzmacnia kreatywność zespołową? Badanie moderujących i pośredniczących efektów. => CZYTAJ

 

14. Understanding the role of supervisor support in retaining employees and enhancing their satisfaction with life

Neerpal Rathi, Kidong Lee // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1605-1619, rys. tab. bibliogr.

Zrozumienie roli wsparcia ze strony przełożonego w zatrzymaniu pracowników i zwiększeniu ich zadowolenia z życia. => CZYTAJ

 

15.  How does social isolation in a context of dirty work increase emotional exhaustion and inhibit work engagement? A process model

Alice Garcia [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1620-1634, rys. tab. bibliogr.

Jak społeczna izolacja w kontekście "brudnej pracy" zwiększa emocjonalne wyczerpanie i zmniejsza zaangażowanie się w pracę? Model procesu. => CZYTAJ

 

16.  What happened to the border? The role of mobile information technology devices on employees' work-life balance

Toyin Ajibade Adisa, Gbolahan Gbadamosi, Ellis L.C. Osabutey // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1651-1671, rys. tab. bibliogr.

Co się stało z granicą? Wpływ narzędzi technologicznej informacji mobilnej na równowagę praca-życie. => CZYTAJ

 

17.  Managerial skills shortages and the impending effects of organizational characteristics: evidence from China

Ramudu Bhanugopan [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1689-1716, rys. tab. bibliogr.

Brak kompetencji kierowniczych i ich negatywne skutki dla organizacji: dowody z Chin. => CZYTAJ

 

18.  Understanding turnover intention in cross-country business management

Chieh-Peng Lin, Yuan-Hui Tsai, Ferdinandus Mahatma // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1717-1737, rys. tab. bibliogr.

Zrozumienie zamiaru odwrócenia się w zarządzaniu przedsiębiorstwami w różnych krajach. => CZYTAJ

 

19.  Loyal employees in difficult settings. The compounding effects of inter-professional dysfunction and employee loyalty on job tension

Bridget Rice [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1755-1769, rys. tab. bibliogr.

Lojalni pracownicy w trudnym otoczeniu. Połączony wpływ między zawodowej dysfunkcji i pracowniczej lojalności na stres w pracy. => CZYTAJ

 

20. High performance work system and organisational performance: role of knowledge management

Jeevan Jyoti, Asha Rani // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1770-1795, rys. tab. bibliogr.

System wysokiej wydajności pracy oraz wydajność organizacyjna: rola zarządzania wiedzą. => CZYTAJ

 

21.  The case for employee resource groups: a review and social identity theory-based research agenda

Theresa M. Welbourne, Skylar Rolf, Steven Schlachter // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1816-1834, rys. tab. bibliogr.

Studium przypadku grup zasobów pracowniczych: przegląd oraz agenda badań oparty na teorii tożsamości społecznej. => CZYTAJ

 

22.  Expatriates' withdrawal intentions. The influence of organizational culture and satisfaction with the assignment

Luisa Helena Pinto, Carlos Cabral Cardoso, William B. Werther Jr // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1852-1869, rys. tab. bibliogr.

Zamiar ekspatriantów wycofania się z pracy zagranicą. Wpływ kultury organizacyjnej i satysfakcji z pracy wykonywanej na podstawie oddelegowania. => CZYTAJ

 

23.  A comprehensive concomitant analysis of service employees" well-being and performance

Fiona Edgar, Alan Geare, Jing A. Zhang // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1870-1889, rys. tab. bibliogr.

Kompleksowa łączna analiza dobrostanu i wydajności pracowników sektora usługowego. => CZYTAJ

 

24.  Examining employees' safety behaviours: an industry-level investigation from Ghana

Samuel Howard Quartey // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1915-1930, tab. bibliogr.

Badanie zachowania pracowników dotyczącego ich bezpieczeństwa: analiza na poziomie sektora przemysłu w Ghanie. => CZYTAJ

 

25. Can HRM alleviate the negative effects of the resource curse on firms? Evidence from Brunei

Tamer K. Darwish [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1931-1947, tab. bibliogr.

Czy zarządzanie zasobami ludzkimi może złagodzić negatywny wpływ klątwy surowców naturalnych na przedsiębiorstwa? Przykład Brunei. => CZYTAJ

 

26. Joint effects of job demands and job resources on vocational teachers' innovative work behavior

Gerhard Messmann [et al.] // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1948-1961, tab. bibliogr.

Łączny wpływ wymagań związanych z pracą i jej zasobów na innowacyjne zachowania w pracy nauczycieli zawodu. => CZYTAJ

 

27.  Workplace authenticity as an attribute of employer attractiveness

Germano Glufke Reis, Beatriz Maria Braga, Jordi Trullen // Pers. Rev. - 2017, nr 8, s. 1962-1976, tab. bibliogr.

Autentyczność w miejscu pracy jako atrybut atrakcyjności pracodawcy. => CZYTAJ