Porozumienie    między    Rządem    Rzeczypospolitej    Polskiej   a   Rządem    Republiki    Kolumbii o   wykonywaniu   pracy   zarobkowej   przez   członków   rodzin   członków   misji   dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r. // poz. 18.

Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem    między    Rządem   Rzeczypospolitej   Polskiej   a   Rządem    Republiki    Kolumbii o   wykonywaniu   pracy   zarobkowej   przez   członków   rodzin   członków   misji   dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r. // poz. 19.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r. // poz. 63.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw  w  grudniu  2018  r.  // poz. 65.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw,   włącznie  z  wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. // poz. 66.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018 r. // poz. 67.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie kwoty bazowej w 2018 r. // poz. 153.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. // poz. 154.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. // poz. 155.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r. // poz. 156.

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. // poz. 176.

Komunikat    Szefa    Urzędu    do    Spraw    Kombatantów    i    Osób    Represjonowanych   z   dnia  12 lutego  2019  r.  w  sprawie  kwoty  świadczenia  pieniężnego   //   poz.  190

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. o prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe // poz. 194.

Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej // poz. 198.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 200.