14-20 stycznia 2018

1. Bezpieczeństwo  socjalne  weteranów  poszkodowanych  w  misjach  poza  granicami  państwa  /  B. Czuba // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 9, s. 29-35.

2. Bezpodstawne   wzbogacenie   pracownika    /    A.   Gawron    //    Ruch   Prawniczy,   Ekonomiczny i  Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 3, s. 109-119.

3. Czemu  służy  program  Rodzina  500  Plus?  Analiza  celów  polityki  publicznej  i  polityki  partyjnej  /  A. Gromada // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 3, s. 231-244.

4. Determinanty jakości funkcjonowania firm szkoleniowych / P. Rogala // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 9, s. 28-33.

5. Hiszpański  rynek  pracy  w  okresie  kryzysu  finansowo-gospodarczego  :  nieefektywności  instytucji  i próby reform  /  P.  Maleszyk  //  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.   -   2018,  nr 3,  s. 162-172.

6. Innowacje  w  edukacji  -  na  przykładzie  uczelni  działających  w  regionach  nadgranicznych  /  M. Gabryśova // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 317-327.

7. Istota oddziaływania państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu / M. Adamowicz, M. Pyra // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 295-316.

8. Komputeryzacja pracy a wzrost poziomu bezrobocia / K. Garwol // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 362-373.

9. Koszty  wynagrodzeń  w  fundacji  a  liczba  wolontariuszy  i  rozmiary  działalności  -  wyniki  badań   /   H.  Stańdo-Górowska   //   Nierówności  Społeczne  a  Wzrost  Gospodarczy.   -   2018,  nr  3,  s. 467-477.

10. Lokalna polityka społeczna na rzecz osób starszych w regionie Polski południowo-wschodniej / E. Janigová, M. Kowalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 328-337.

11. Międzynarodowy  projekt  Pathways  jako  narzędzie  integracji  i  reintegracji  zawodowej  osób  z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami zdrowia psychicznego / A. Piłat [i in.] // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 9, s. 25-29.

12. Minimum  socjalne  w  marcu  i  czerwcu  2018 r.  /  P. Kurowski  //  Polityka  Społeczna.  -  2018,  R. 45,  nr 9, s. 35-37.

13. Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy : jak ją ulepszyć? / M. G. Woźniak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 22-40.

14. Nierówności  dochodowe  w  wybranych  krajach  na  tle  systemów  społeczno-gospodarczych  /  M. Szczepaniak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 173-186.

15. Państwo, rynek i trzeci sektor w polityce migracyjnej : przykład systemu kształcenia zawodowego w Danii / P. Wetoszka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 283-294.

16. Pokolenie  "sandwich  generation"  w  obliczu  współczesnych  przemian  demograficznych  /  W. Walkowska // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 9, s. 7-12.

17. Polityka społeczna 2.0 : w poszukiwniu nowego kształtu państwa opiekuńczego / H. Bandurska, K. Durczak // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 9, s. 37-39.

18. Powszechny i bezwarunkowy dochód podstawowy jako realny czynnik odbudowy równowagi na rynkach pracy / A. Peszko // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 9, s. 15-20.

19. Problem pułapki średniego dochodu - perspektywa polska / M. Zaremba // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 243-256.

20. Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej w kraju / W. Kozioł // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 257-269.

21. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia ludności napływowej jako wymiar polityki integracyjnej Polski / K. Andrejuk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 3, s. 121-135.

22. Przekoniania pracowników zawodów pomocowych na temat osób starszych / A. Kanios // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 9, s. 19-24.

23. Roboty  i  automaty  w  roli  usługodawców  :  o  społeczno-kulturowym  aspekcie  digitalizacji  III  sektora  gospodarki   /   P. P. Nowak   //   Nierówności  Społeczne  a  Wzrost  Gospodarczy.   -   2018,  nr 3, s. 374-386.

24. "Socjalna biografia" polskich baby boomersów, czyli jak polityka społeczna kształtowała bieg życia tego pokolenia / B. Szatur-Jaworska // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 9, s. 1-7.

25. Sytuacja   kobiet   na   europejskim   rynku   pracy   w   warunkach   zrównoważonego   rozwoju   /   P. Trębska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 338-347.

26. Środki zapobiegające nadużyciom w zakresie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej / A. Giedrewicz-Niewińska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 3, s. 47-60.

27. Uznaniowość pomocy społecznej : działania pracowników socjalnych w świetle koncepcji street-level bureaucracy / M. Trochymiak // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 9, s. 12-19.

28. Wpływ starzenia się społeczeństwa na postęp techniczny / A. Skorupka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 3, s. 149-165.

29. Zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  wiedzy  w  ramach  zarządzania  wiedzą  klienta  /  B. Mikuła, T. Stefaniuk // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 9, s. 21-28.

30. Zróżnicowanie płac w polskich województwach - analiza z wykorzystaniem popularnych miar nierówności / D. Mowczan // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 3, s. 348-361.