Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Platform work, algorithmic decision-making, and EU gender equality law / Miriam Kullmann

Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 1-21.

Praca przez platformy cyfrowe, algorytmiczny proces podejmowania decyzji a  europejskie prawo dotyczące równości płci. =>  CZYTAJ

 

2. Presenteeism, its effects and costs : a discussion in a labour law perspective

Kurt Parli // Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 53-75.

Obecność w pracy mimo choroby, jej skutki i koszty : dyskusja z perspektywy prawa pracy. => CZYTAJ

 

3. Choosing skilled foreign-born workers: Evaluating alternative methods for allocating H-1B work permits

Chad Sparber // Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 3-34, rys. tab. bibliogr.

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy : ocena alternatywnych metod lokowania pozwoleń o pracę H-1B. =>  CZYTAJ

 

4. Analizing the labor market outcomes of occupational licensing

Maury Gittleman, Mark A. Klee, Morris M. Kleiner // Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 57-100, tab. bibliogr.

Analiza skutków licencji zawodowej na wyniki rynku pracy. => CZYTAJ

 

5. Matching and inverse propensity weighting estimates of the union wage premium: evidence from  Canada, 1997-2014

Michele Campolieti // Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 101-130, rys.  tab.  bibiliogr.

Szacunki dotyczące premii w związkach zawodowych obliczone za pomocą metody matching and inverse propensity weighing na przykładzie Kanady, w latach 1997 - 2014. => CZYTAJ

 

6. Are local minimum wages absorbed by price increases? Estimates from internet-based restaurant menus

Sylvia Allegretto, Michael Reich // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 1, s. 35-63, rys. tab. bibliogr.

Czy lokalna stawka minimalna została wchłonięta przez podwyżkę cen? Badanie oparte na internetowym menu restauracji. =>  CZYTAJ

 

7. Negotiating flexibility: external contracting and working time control in German and Danish telecommunications firms

Virginia Doellgast, Peter Berg // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 1, s.  117- 142, tab. bibliogr.

Negocjowanie elastyczności: kontrakty zewnętrzne a kontrola czasu pracy na  przykładzie firm telekomunikacyjnych w Niemczech i Danii. => CZYTAJ

 

8. Back to work : parental benefits and mother’s labor market outcomes in the medium run

Jochen  Kluve, Sebastian Schmitz // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 1, s. 143-173, rys. tab. bibliogr.

Powrót do pracy : zasiłek rodzicielski a wyniki rynku pracy dla matek w  perspektywie średnioterminowej. => CZYTAJ

 

9. Temporary employment, demand volatility, and unions : firm-level evidence

Francesco Devicieni, Paolo Naticchioni, Andrea Ricci // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 1, s. 174-207, tab. bibliogr.

Zatrudnienie tymczasowe, niestabilność popytu a związki zawodowe : wyniki na  poziomie przedsiębiorstwa. => CZYTAJ

 

10. The occupational feminization of wages

John T. Addison, Orgul D. Ozturk, Si Wang // Ind.  Labor  Relat.  Rev. - 2018, nr 1, s. 208-241, tab. bibliogr.

Wpływ feminizacji niektórych zawodów na wysokość płacy. => CZYTAJ

 

11. Sexual orientation and earnings : new evidence from the United Kingdom

Cevat G. Aksoy, Christopher S. Carpenter, Jeff Frank // Ind. Labor Relat. Rev. - 2018, nr 1, s. 242-272, tab. bibliogr.

Orientacja seksualana a zarobki: nowe dowody z Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

12. Recession, austerity and gender : a comparison of eight European labour markets

Helene Perivier // Int. Labour Rev. - 2018, nr 1, s. 1-37, rys. tab.

Recesja, oszczędności a płeć : porównanie ośmiu europejskich rynków pracy. => CZYTAJ

 

13. Job polarization in European industries

Valeria Cirillo // Int. Labour Rev. - 2018, nr 1, s. 39-63, rys.  tab. bibliogr.

Polaryzacja pracy w różnych sektorach w Europie. => CZYTAJ

   

14. Occupational segregation by hours of work in Europe

Theo Sparreboom // Int. Labour Rev. - 2018, nr 1, s. 65-82, rys. tab. bibliogr.

Segregacja zawodowa oparta na ilości godzin pracy na przykładzie Europy. => CZYTAJ

 

15. The gender pay gap at labour market entrance: evidence from Germany 

Andreas Behr, Katja  Theune // Int. Labour Rev. - 2018, nr 1, s. 83-100, rys. tab. bibliogr.

Różnice w wysokości zarobków pomiędzy płciami u wejścia na rynek pracy: na  przykładzie Niemiec. => CZYTAJ

 

16. Inter-country wage differences in the European Union

Joao Pereira, Aurora Galego // Int.  Labour  Rev. - 2018, nr 1, s. 101-128, rys. tab. bibliogr.

Różnice w wysokości wynagrodzenia pomiędzy państwami Unii Europejskiej. =>  CZYTAJ

 

17. Wage differentials within female-dominated occupation: Domestic workers in informal and flexible jobs in Portugal

Fatima Suleman, Maria de Conceicao Figueiredo // Int. Labour Rev. - 2018, nr 1, s.  129-152, tab. bibliogr.

Różnice w wysokości zarobków w zawodach zdominowanych przez kobiety: pracownicy gospodarstw domowych w nieformalnych i elastycznych pracach na  przykładzie Portugalii. => CZYTAJ

 

18. Unions and unequal pay : the establishment of the ‘family wage’

Lilach Lurie // Int. Labour Rev. - 2018, nr 1, s. 153-167, tab. bibliogr.

Związki zawodowe a nierówne wynagrodzenie: powstanie "płacy rodzinnej". => CZYTAJ

 

19. Capabilities and choices of vulnerable, long-term unemployed individuals

Vanessa Beck // Work  Employ. Society. - 2018, nr 1, s. 3-19 bibliogr.

Możliwości i wybory osób bardziej narażonych i długo przebywających na  bezrobociu. => CZYTAJ

 

20. Influence of work-welfare cycling and labour market segmentation on employment histories of  young long-term unemployed

Alexander McTier, Alan McGregor // Work Employ. Society. - 2018, nr 1, s. 20-37, rys. tab. bibliogr.

Wpływ cyklu praca-zasiłek oraz segmentacji rynku pracy na historię zatrudnienia młodych osób długo przebywających na bezrobociu. => CZYTAJ

   

21. Rewarding work: cross-national differences in benefits, volunteering during unemployment, well-being and mental health

Daiga Kamerade, Matthew R. Bennett // Work Employ. Society. - 2018, nr  1, s. 38-56, rys. tab. bibliogr.

Wynagradzanie pracy: zasiłki, wolontariat w trakcie bezrobocia, dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne - różnice między państwami. => CZYTAJ

 

22. Maternal employment: enabling factors in context

Giulia M. Dotti Sani, Stefani Scherer // Work  Employ. Society. - 2018, nr 1, s. 75-92, rys. tab. bibliogr.

Zatrudnienie matek: cechy charakterystyczne w kontekście. => CZYTAJ

 

23. Britain’s older employees in decline, 1990-2006 : a panel analysis of pay

Deborah Smeaton, Michael  White // Work Employ. Society. - 2018, nr 1, s. 93-113, rys. tab. bibliogr.

Niższe pensje starszych pracowników w Wielkiej Brytanii, 1990-2006: analiza panelowa płacy. => CZYTAJ

 

24. Contemporary employer interest representation in the United Kingdom

Leon Gooberman, Marco  Hauptmeier, Edmund Heery // Work Employ. Society. - 2018, nr 1, s. 114-132, rys.  tab.  bibliogr.

Współczesna reprezentacja interesów pracodawcy w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

25. Occupations, the missing link? A new theoretical and methodological approach to product markets, skill and pay

Angela Knox, Chris Warhurst // Work Employ. Society. - 2018, nr 1, s. 150-168, tab.  bibliogr.

Zawody, brakujące ogniwo? Nowe teoretyczne i metodologiczne podejście do  rynków produktu, kwalifikacji i płacy. => CZYTAJ